Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Utsläppsminskning vid samhällsplanering

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 60

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan?

Kan kommunen underlätta för kommuninvånarna att minska sin klimatpåverkan? Det söker vi svar på genom denna fråga. Det är inte alltid lätt att få ihop vardagen med att handla, hämta och lämna på förskolan och skolan, ta sig till arbetet, åka till barnens aktiviteter och så vidare. Dygnet har 24 timmar och mycket ska hinnas med. Genom att bygga ett ”smart samhälle” kan kommunen underlätta för invånarna. Även kommuner som till största del består av landsbygd har mycket att vinna på att förenkla för kommuninvånarna. Den här frågan kom med i rankningen 2021, men då var frågan ställd som stadsplanering. 2022 ändrades det till samhällsplanering, då detta är något som berör hela samhället.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga ett ”klimatsmart samhälle” som underlättar för befolkningen att kunna leva fossilfritt. Arbetet ska bidra till energieffektivisering och hållbar mobilitet genom att minska transportbehov, underlätta transporter som är fossilbränslefria, främja gång och cykel samt kollektivtrafik liksom bygga på ett sätt som främjar minskad klimatpåverkan. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Kommunernas svar på frågan om utsläppsminskning vid stadsplanering i andelar

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja

2021

44

1

Ja

2022

56

2

Ja

2023

47

3

Nej

2021

36

4

Nej

2022

24

5

Nej

2023

26

6

Ej svar

2021

20

7

Ej svar

2022

20

8

Ej svar

2023

27

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

Andelen av svarande som uppger att de har ett systematiskt stadsplaneringsarbete för att minska klimatpåverkan har minskat sedan förra året, från 56 procent till 47 procent. Detta kan bero på garantikrav i frågeställningen.

Svar per kommun

Utsläppsminskning vid samhällsplanering

Indikator SE. 1. 60

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan?
Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18