Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Systematiskt arbete för klimatanpassning

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 61

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar?

Klimatförändringarna kräver redan i dag åtgärder och det kommer behövas fler, då det förändrade klimatet kan komma att leda till stora problem och förstörelse. Kommunerna behöver vara förberedda och ha en förmåga att anpassa sig till framtiden, till exempel genom tekniska skydd och åtgärder i byggnader, minskad andel hårdgjord yta, mångfunktionella gröna och blå områden. Den här frågan kom med i rankningen 2021, men då var ämnet formulerat som stadsplanering. 2022 ändrades den till samhällsplanering, då det berör hela samhälle.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga ett ”klimatrobust samhälle”. Arbetet ska bidra till att utveckla byggandet och samhällets förmåga att anpassas till framtiden, t ex genom tekniska skydd och åtgärder i byggnader, minskad andel hårdgjord yta, mångfunktionella gröna och blå strukturer (träd, grönområden, vattendrag och dammar) mm. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Kommunernas svar på frågan om klimatanpassning som andelar

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja

2021

41

1

Ja

2022

50

2

Ja

2023

42

3

Nej

2021

40

4

Nej

2022

29

5

Nej

2023

31

6

Ej svar

2021

19

7

Ej svar

2022

21

8

Ej svar

2023

27

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

Andelen av svarande som uppger att de utvecklar samhällssplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar har ökat sedan första året frågan ställdes, men minskade från föregående år.

Svar per kommun

Systematiskt arbete för klimatanpassning

Indikator SE. 1. 61

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar?
Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18