Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljökrav på demonterbarhet

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 13

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Det byggs i stor omfattning runt om i landet men inte enbart materialval utan även demontering har stor påverkan på miljö och klimat. Frågan kom in i rankingen 2018 för att det finns mycket att vinna på att material tas tillvara vid nybyggnad, större ombyggnader och renovering. Cirkulärt byggande är nödvändigt för att de stora byggnationerna runt om i Sverige ska bli hållbara. Det här är ett område som har kommit i skymundan och där kommunerna skulle behöva göra mer. Endast upprättande av rivningslov räknas inte som ett systematiskt arbete.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet får inte enbart innefattas av upprättande av rivningslov, ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja

2018

9

1

Ja

2019

12

2

Ja

2020

12

3

Ja

2021

11

4

Ja

2022

13

5

Delvis

2019

12

6

Nej

2018

67

7

Nej

2019

57

8

Nej

2020

71

9

Nej

2021

70

10

Nej

2022

67

11

Ej svar

2018

24

12

Ej svar

2019

19

13

Ej svar

2020

17

14

Ej svar

2021

19

15

Ej svar

2022

20

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

33 kommuner svarar att de ställer miljökrav på demonterbarhet, medan 185 kommuner svarar nej. : Ja-svaren är likvärdiga med förra årets svar. Det var endast 2019 det gick att svara delvis på frågan, varför den kategorin inte längre finns kvar i diagrammet. Flera kommuner skriver dock att arbetet inte utförs enligt frågan men att ett visst arbete utförs.

Svar per kommun

Miljökrav på demonterbarhet

Indikator SE. 1. 13

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?
Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18