Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Ekosystemtjänster

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 21

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark?

Frågan togs in i rankningen 2017 och berör en viktig del i hur vi människor använder de naturresurser som finns och hur vi ser till att inte alltför mycket exploateras och används. Bristande kunskap kring begreppet ekosystemtjänster i kommunerna har framkommit. Ja-svaren har haft en svag uppgång. Vi ville med årets fråga se om det har skett någon förändring och om kunskapen har ökat.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Det ska uppfyllas i alla projekt. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja

2017

30

1

Ja

2018

35

2

Ja

2019

38

3

Ja

2020

32

4

Ja

2021

32

5

Ja

2022

34

6

Ja

2023

30

7

Nej

2017

55

8

Nej

2018

41

9

Nej

2019

43

10

Nej

2020

51

11

Nej

2021

49

12

Nej

2022

46

13

Nej

2023

44

14

Ej svar

2017

16

15

Ej svar

2018

24

16

Ej svar

2019

19

17

Ej svar

2020

17

18

Ej svar

2021

19

19

Ej svar

2022

20

20

Ej svar

2023

26

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

Andelen av de svarande kommunerna som uppger att de säkerställer värdet av ekosystemtjänster vid exploatering har inte ökat eller minskat sedan frågan togs in i rankningen, och är på 30 procent (88 kommuner). Minskningen från föregående år kan bero på garantikrav i frågeställningen.

Svar per kommun

Ekosystemtjänster

Indikator SE. 1. 21

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark?
Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18