Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat - Älvkarleby

Se vilken placering din kommun kom på!

Sveriges miljöbästa kommun
Medel
Älvkarleby
21-40 procent
81-100 procent
Ej svar
Mål
Mål
Mål
Mål

Älvkarleby rankad som nummer 190

Älvkarleby kommun hamnar på plats 190 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 195 i förra årets rankning.

Placering i kommungrupp: 70 av 108 Större städer och kommuner nära större stad.
Länsplacering: 4 av 8 i Uppsala län.

Poäng: 15,8 av totalt 53 poäng

Placering 2022 (av 290 kommuner)

Placering

IndikatorSE.1.0 190
Senaste värdet: 190 2022

Placering år för år

Svar på Aktuell Hållbarhets enkät

Implementering av Agenda 2030

IndikatorSE.1.70

Fråga: Har kommunen implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten? (Ny)

Senaste värdet: Ja2022

Yrkesspecifik kunskapsutveckling inom Agenda 2030

IndikatorSE.1.71

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i hur de ska arbeta för att implementera arbetet med Agenda 2030 i sin specifika yrkesroll? (Ny)

Senaste värdet: Nej2022

Fossilbränslefria samhällsbetalda transporter

IndikatorSE.1.72

Fråga: Hur stor del av kommunens samhällsbetalda transporter som skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter med mera, sker med fossilbränslefria alternativ? (Ny)

Senaste värdet: Ej svar2022

Utfasning av fossila bränslen

IndikatorSE.1.73

Fråga: Har kommunen en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar? (Ny)

Senaste värdet: Nej2022

Effektivisering av transportbehovet

IndikatorSE.1.74

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att effektivisera/minska transportbehovet i den kommunala verksamheten? Till exempel samdistribution, samåkning eller effektivare logistik. (Ny)

Senaste värdet: Nej2022

Miljökrav på demonterbarhet

IndikatorSE.1.13

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: Nej2022

Specifika miljö- och klimatkrav vid markanvisning

IndikatorSE.1.75

Fråga: Ställer kommunen specifika miljö- och klimatkrav vid markanvisningar, överlåtelse/upplåtelse av mark för bostadsbyggande? (Ny)

Senaste värdet: Nej2022

Gränsvärden för klimatpåverkan från nybyggen

IndikatorSE.1.76

Fråga: Från och med 1 januari 2022 ställs krav på byggherren att upprätta en klimatdeklaration vid uppförande av byggnad. Ställer kommunen i sin roll som byggherre krav på gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser från byggnader som uppförs? (Ny)

Senaste värdet: Nej2022

Minimera klimatpåverkan från kommunens matserveringar

IndikatorSE.1.54

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)?

Senaste värdet: Ja2022

Hållbart jord- och skogsbruk

IndikatorSE.1.77

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att främja ett hållbart jordbruk eller skogsbruk (beroende på kommunens areal) som hjälper och stöttar lokala lantbrukare i deras arbete? (Ny)

Senaste värdet: Nej2022

IT-produkter med längre livstid

IndikatorSE.1.78

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för IT-upphandling som innefattar krav på längre livslängd och möjligheter att återanvända IT-produkter inom kommunens verksamheter? (Ny)

Senaste värdet: Nej2022

Förnybar energi inom kommunala verksamheten

IndikatorSE.1.45

Fråga: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el och värme)?

Senaste värdet: Nej2022

Energieffektivisering

IndikatorSE.1.56

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten?

Senaste värdet: Nej2022

Hållbarhetskrav på placeringar

IndikatorSE.1.47

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?

Senaste värdet: Nej2022

Ekosystemtjänster

IndikatorSE.1.21

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark?

Senaste värdet: Nej2022

Kemikalieplan

IndikatorSE.1.23

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Senaste värdet: Nej2022

Krav på miljömärkning eller hållbarhetscertifiering

IndikatorSE.1.79

Fråga: Hur stor del av kommunens upphandlade produkter har krav på att de ska vara miljömärkta eller hållbarhetscertifierade? (Ny)

Senaste värdet: 0-20 procent2022

Utbildning om klimatförändringarna

IndikatorSE.1.80

Fråga: Arbetar kommunen aktivt med att stärka utbildning och yrkesutbildning om klimatförändringarna samt öka allmänhetens medvetande, delaktighet och tillgång till information i frågor som rör klimatförändringarna? (Ny)

Senaste värdet: Nej2022

Utsläppsminskning vid samhällsplanering

IndikatorSE.1.60

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan?

Senaste värdet: Nej2022

Systematiskt arbete för klimatanpassning

IndikatorSE.1.61

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar?

Senaste värdet: Nej2022

Koldioxidbudget

IndikatorSE.1.5

Fråga: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att vara i linje med Parisavtalet?

Senaste värdet: Nej2022

Sammanställt åtgärder

IndikatorSE.1.5Följd

Följdfråga 1: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?

Senaste värdet: Har ej budget2022

Genomfört åtgärder

IndikatorSE.1.5Följd2

Följdfråga 2: Om ja, har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Senaste värdet: Har ej budget2022

Uppdatering och utvärdering

IndikatorSE.1.5Följd3b

Fråga: Om ja, har kommunen uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång sedan den genomfördes för att kunna utvärdera hur kommunen ligger till i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål? (Ny)

Senaste värdet: Har ej budget2022

Svar på frågor från Vattenmyndigheten

Efterföljande av MKN för PFOS och PFAS

IndikatorSE.1.VM1

Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen påbörjat arbetet med att identifiera verksamheter och områden som bidrar till att miljökvalitetsnormen inte följs?

Senaste värdet: Nej2021

Åtgärder kopplat till PFAS och PFOS

IndikatorSE.1.VM2

Fråga: Har kommunen genomfört åtgärder för att begränsa fortsatt spridning av PFAS och PFOS från dessa verksamheter och områden?

Senaste värdet: Nej2021

Långsiktig plan kopplat till PFOS och PFAS

IndikatorSE.1.VM3

Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen tagit fram en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa kommande utsläpp och spridning?

Senaste värdet: Nej2021

Tillsyn på den kommunala räddningstjänsten kopplat till PFAS

IndikatorSE.1.VM4

Fråga: Har kommunen utövat tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställt krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas?

Senaste värdet: Nej2021

Vattentäkter

IndikatorSE.1.VM7

Fråga: Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, t.ex. i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan eller motsvarande?

Senaste värdet: Nej2021

Översyn av gamla beslutade vattenskyddsområden

IndikatorSE.1.VM8

Fråga: Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 januari 1999)? (Ny)

Senaste värdet: Ja2021

Miljökvalitetsnormer för vatten i ÖP

IndikatorSE.1.VM5

Fråga: Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Senaste värdet: Ja2021

Plan för dagvatten

IndikatorSE.1.VM6

Fråga: Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer?

Senaste värdet: Nej2021

Svar på frågor från Boverket

Grön- och vattenstrukturprogram

IndikatorSE.1.BVM2

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?

Senaste värdet: Delvis2021

Energiplan

IndikatorSE.1.BVM1

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Senaste värdet: Ja2021

Klimatdata

Växthusgasutsläpp per invånare

IndikatorSE.1.KS1

Växthusgasutsläpp per invånare (femårsmedel)

Senaste värdet: 2,99 ton/invånare2019

Koldioxidutsläpp per invånare

IndikatorSE.1.KS2

Koldioxidutsläpp per invånare (femårsmedel)

Senaste värdet: 2,58 ton/invånare2019

Förändringstakt utsläpp av växthusgaser

IndikatorSE.1.KS3

Förändringstakt utsläpp av växthusgaser (femårsmedel)

Senaste värdet: -5,38 %2019

Förändringstakt utsläpp av koldioxid

IndikatorSE.1.KS4

Förändringstakt utsläpp av koldioxid (femårsmedel)

Senaste värdet: -7,06 %2019

Övrig miljödata

Ekologiska livsmedel

IndikatorSE.1.EMC

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet

Senaste värdet: 21 %2021

Årets Håll Sverige Rent-kommun

IndikatorSE.1.HSR

Håll Sverige Rents kommunindex

Senaste värdet: 383 2021

Kommunens fordonsflotta

IndikatorSE.1.MFS

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda.

Senaste värdet: 36 poäng2021

Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd

IndikatorSE.1.SKR

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd (skala 0-100).

Senaste värdet: 71 2018

Skyddad natur

IndikatorSE.1.SCB

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 4,2 %2020

Kommunalt avfall

IndikatorSE.1.AW1

Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl. slam och trädgårdsavfall

Senaste värdet: 403 kg/inv.2020

Matavfall

IndikatorSE.1.AW2

Mängd insamlat matavfall

Senaste värdet: 58 kg/inv.2020

Materialåtervinning

IndikatorSE.1.AW3

Andel kommunalt avfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling och konstruktionsmaterial.

Senaste värdet: 26 %2020

Djurskyddsbeslut inom maten

IndikatorSE.1.DR

Antal poäng i Djurens rätts rankning

Senaste värdet: 0 poäng2021

Hur utvecklas miljön i din kommun?

Med Miljöbarometern kan kommuner tillgängliggöra miljö- och hållbarhetsdata för invånare, anställda och beslutsfattare.

Om våra annonser

Relaterade sidor

Dela artikeln: