Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2020

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Se kommunens svar

Här kan du se kommunens svar på de enkäter och nyckeltal som ingår i rankningen. Rankningen baseras på vår egen kommunenkät samt på aktuell data från 11 andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata.

Medel
Vallentuna

Årets enkät består av 21 frågor och två följdfrågor. Nedan kan du även se svaren och resultaten för övriga enkäter och nyckeltal.

Här kan du också se svarsfördelningen för respektive fråga.

Vår egen enkät samt extern data kan vardera ge maximalt 21 poäng samt klimatdata kan ge 10 poäng, maximal poäng blir därmed 52. Här kan du läsa mer om poängsättningen.

Frågorna ger olika poäng. Ja ger vanligtvis 1 poäng medan Delvis ger 0,5 poäng. För de frågor med annan poäng anges detta i beskrivningen till frågan.

Övergripande miljö- och hållbarhetsarbete

Strategi för Agenda 2030

IndikatorSE.1.6.kommuner.8

Fråga: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

Senaste värdet: Nej2020

Samarbete med näringslivet kopplat till Agenda 2030

IndikatorSE.1.6.kommuner.40

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för att stödja dem i att utveckla sitt arbete med Agenda 2030? (Ny)

Senaste värdet: Nej2020

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete

IndikatorSE.1.6.kommuner.K1

Medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete (skala 1-100).

Senaste värdet: 52 2019

Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd

IndikatorSE.1.6.kommuner.SKR

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd (skala 0-100).

Senaste värdet: 72 2019

Övergripande klimatfrågor

Koldioxidbudget

IndikatorSE.1.6.kommuner.5

Fråga: Har kommunen upprättat en koldioxidbudget (identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten i enlighet med Parisavtalet)?

Senaste värdet: Ja2020

Åtgärder kopplat till koldioxidbudgeten

IndikatorSE.1.6.kommuner.5Följd

Följdfråga: Har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med vad koldioxidbudgeten visar för att nå Parisavtalet? (Ny)

Senaste värdet: Ja2020

Innovationsprojekt och samverkan

IndikatorSE.1.6.kommuner.48

Fråga: Bedriver kommunen innovations- eller samverkansprojekt tillsammans med akademi, näringsliv eller civilsamhälle för att stärka deras, och/eller invånares, möjlighet att bidra till att nå minst utsläppsmålen i Sveriges klimatramverk? (Ny)

Senaste värdet: Nej2020

Klimat som underlag i kommunens budgetsprocess

IndikatorSE.1.6.kommuner.49

Fråga: Inkluderas klimatpåverkan som underlag i kommunens budgetprocess? (Ny)

Senaste värdet: Nej2020

Klimatanpassning

IndikatorSE.1.6.kommuner.BV1

Fråga: Har kommunen aktuella dokument för anpassning till ett förändrat klimat, t.ex. ökade översvämningsrisker, ras- och skredrisker och extremt väder?

Senaste värdet: Ja2018

Utsläpp av växthusgaser

Klimatdata

IndikatorSE.1.6.kommuner.KS

Samlad poängbedömning utifrån växthusgas- och koldioxidutsläpp samt procentuell förändring.

Senaste värdet: 2,14 poäng2020

Transporter

Ekonomiska styrmedel mot koldioxidutsläpp

IndikatorSE.1.6.kommuner.9

Fråga: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Senaste värdet: Ja2020

Åtgärdsprogram för buller

IndikatorSE.1.6.kommuner.BV2

Fråga: Har kommunen ett åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för trafikbuller?

Senaste värdet: Nej2018

Nöjd medborgarindex - Gång och cykelvägar

IndikatorSE.1.6.kommuner.K2

Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar (skala 1-100).

Senaste värdet: 50 2019

Kommunens fordonsflotta

IndikatorSE.1.6.kommuner.MFS

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda.

Senaste värdet: 29 poäng2019

Hur utvecklas miljön i din kommun?

Med Miljöbarometern kan kommuner tillgängliggöra miljö- och hållbarhetsdata för invånare, anställda och beslutsfattare.

Om våra annonser

Byggnader

Miljökrav på demonterbarhet

IndikatorSE.1.6.kommuner.13

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: Nej2020

Livscykelanalys

IndikatorSE.1.6.kommuner.41

Fråga: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: Nej2020

Livsmedel

Livsmedelstrategi

IndikatorSE.1.6.kommuner.14

Fråga: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade)?

Senaste värdet: Ja2020

Ekologiska livsmedel

IndikatorSE.1.6.kommuner.EMC

Andel ekologiska livsmedel

Samarbete med lokala jordbrukare

IndikatorSE.1.6.kommuner.42

Fråga: Arbetar/samarbetar kommunen med lokala jordbrukare för att stödja dem i deras arbete med att minska användning av bekämpningsmedel? (Ny)

Senaste värdet: Nej2020

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi inom verksamheten

IndikatorSE.1.6.kommuner.43

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att främja cirkulär ekonomi i den kommunala verksamheten? (Ny)

Senaste värdet: Ja2020

Samarbete med näringslivet kring cirkulär ekonomi

IndikatorSE.1.6.kommuner.18

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi?

Senaste värdet: Nej2020

Avfall och återvinning

Hushållsavfall

IndikatorSE.1.6.kommuner.AW1

Mängd insamlat hushållsavfall, exkl. slam och trädgårdsavfall

Senaste värdet: 454 kg/inv.2018

Matavfall

IndikatorSE.1.6.kommuner.AW2

Mängd insamlat matavfall

Senaste värdet: 21 kg/inv.2018

Materialåtervinning

IndikatorSE.1.6.kommuner.AW3

Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling och konstruktionsmaterial.

Senaste värdet: 24 %2018

Nedskräpning kring vatten

IndikatorSE.1.6.kommuner.44

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att förhindra nedskräpning i, nära och runt vatten (kan innefatta hamnar, sjöar, hav, åar, vattentäkter och liknande)? (Ny)

Senaste värdet: Nej2020

Årets Håll Sverige Rent-kommun

IndikatorSE.1.6.kommuner.HSR

Håll Sverige Rents kommunindex

Senaste värdet: 804 2019

Energi

Förnybar energi inom kommunala verksamheten

IndikatorSE.1.6.kommuner.45

Fråga: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el, värme, bränsle och kyla)? (Ny)

Senaste värdet: Nej2020

Förnybar energiproduktion

IndikatorSE.1.6.kommuner.46

Fråga: Har kommunen egen produktion av förnybar el i form av vind, vatten eller sol? (Ny)

Senaste värdet: Nej2020

Kommunal energiplan

IndikatorSE.1.6.kommuner.BV4

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Senaste värdet: Ja2018

Hållbarhetskrav på placeringar

IndikatorSE.1.6.kommuner.47

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar? (Ny)

Senaste värdet: Nej2020

Natur

Ekosystemtjänster

IndikatorSE.1.6.kommuner.21

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Senaste värdet: Ja2020

Exploatering av skyddsvärd natur

IndikatorSE.1.6.kommuner.22

Fråga: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2018 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur (Naturvårdsverkets benämning)?

Senaste värdet: Nej2020

Kompensation vid exploatering

IndikatorSE.1.6.kommuner.22Följd

Följdfråga: Om skyddsvärd natur blivit exploaterad, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Senaste värdet: Ej relevant2020

Skyddad natur

IndikatorSE.1.6.kommuner.SCB

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 2,2 %2018

Sveriges friluftskommun 2020

IndikatorSE.1.6.kommuner.NV

Poäng i Naturvårdsverkets rankning om friluftsliv

Senaste värdet: 16,5 poäng2020

Vatten

Efterföljande av MKN för PFOS och PFAS

IndikatorSE.1.6.kommuner.VM1

Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen påbörjat arbetet med att identifiera verksamheter och områden som bidrar till att miljökvalitetsnormen inte följs? (Ny)

Senaste värdet: Ej svar2019

Åtgärder kopplat till PFAS och PFOS

IndikatorSE.1.6.kommuner.VM2

Fråga: Har kommunen genomfört åtgärder för att begränsa fortsatt spridning av PFAS och PFOS från dessa verksamheter och områden? (Ny)

Senaste värdet: Ej svar2019

Långsiktig plan kopplat till PFOS och PFAS

IndikatorSE.1.6.kommuner.VM3

Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen tagit fram en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa kommande utsläpp och spridning? (Ny)

Senaste värdet: Ej svar2019

Tillsyn på den kommunala räddningstjänsten kopplat till PFAS

IndikatorSE.1.6.kommuner.VM4

Fråga: Har kommunen utövat tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställt krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas? (Ny)

Senaste värdet: Ej svar2019

Vattentäkter

IndikatorSE.1.6.kommuner.VM7

Fråga: Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, t.ex. i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan eller motsvarande?

Senaste värdet: Ej svar2019

Miljökvalitetsnormer för vatten i ÖP

IndikatorSE.1.6.kommuner.VM5

Fråga: Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Senaste värdet: Ej svar2019

Plan för dagvatten

IndikatorSE.1.6.kommuner.VM6

Fråga: Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer och om ja, har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats?

Senaste värdet: Ej svar2019

Svenskt Vatten hållbarhetsindex

IndikatorSE.1.6.kommuner.SV1

Deltar kommunen i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex

Senaste värdet: Nej2019

Skadliga ämnen

Kemikalieplan

IndikatorSE.1.6.kommuner.23

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Senaste värdet: Ja2020

Plastanvändning i kommunal verksamhet

IndikatorSE.1.6.kommuner.24

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) samt återvinning av plast i kommunal verksamhet?

Senaste värdet: Ja2020

Upphandling

Granskning av leverantörer

IndikatorSE.1.6.kommuner.27

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som inkluderar systematisk uppföljning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Senaste värdet: 76-100 procent2020

Dela artikeln: