Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Se kommunens svar

Medel
Mullsjö
Ej svar

Aktuell Hållbarhet har varje år sedan 2009 skickat ut en kommunenkät. Årets enkät består av 25 frågor och en följdfråga. Svarsalternativen varierar vanligtsvis mellan ja, delvis och nej. Här kan du även se svaren på utvalda frågor i Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät, samt deltagande i Svenskt Vattens hållbarhetsindex. I år har vi även tagit med frågor från Livsmedelverkets enkät. Utöver det har nyckeltal valts ut för att komplettera enkäterna.

Här kan du också se svarsfördelningen för respektive fråga.
Frågorna ger olika poäng. Ja ger vanligtvis 1 poäng medan Delvis ger 0,5 poäng. För de frågor med annan poäng står det i beskrivningen till frågan. Här kan du läsa mer om poängsättningen.

Övergripande miljö- och hållbarhetsarbete

Agenda 2030

Indikator SE.1.6.kommuner.8

Fråga: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

Senaste värdet: Nej2019

Klimat

Konsumtionsbaserade utsläpp

Indikator SE.1.6.kommuner.3

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen som inte ingår i Sveriges klimatramverk? (Ny)

Senaste värdet: Ja2019

Transporter utanför Sveriges gränser

Indikator SE.1.6.kommuner.4

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) för att minska utsläppen från de transporter utanför Sveriges gränser, som blir en följd av kommuninvånarnas resande och konsumtionsmönster? (Ny)

Senaste värdet: Ja2019

Koldioxidbudget

Indikator SE.1.6.kommuner.5

Fråga: Har kommunen genomfört ett arbete med koldioxidbudgetar (kartlagt klimatpåverkande utsläpp) för att undersöka vilket arbete som krävs för att nå Parisavtalets mål?

Senaste värdet: Nej2019

Näringslivets bidrag till Parisavtalet

Indikator SE.1.6.kommuner.6

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för att stärka deras möjlighet att bidra till att nå Parisavtalets mål? (Ny)

Senaste värdet: Ja2019

Skarpa klimatmål

Indikator SE.1.6.kommuner.7

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045?

Senaste värdet: Nej2019

Växthusgasutsläpp, egen uppvärmning

Indikator SE.1.6.kommuner.31

Växthusgasutsläpp från egen uppvärmning

Senaste värdet: 0,15 CO2e ton/invånare2016

Transport

Ekonomiska styrmedel mot koldioxidutsläpp

Indikator SE.1.6.kommuner.9

Fråga: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Senaste värdet: Ja2019

Hållbara transporter

Indikator SE.1.6.kommuner.10

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska kommuninvånarnas utsläpp från transporter?

Senaste värdet: Ja2019

Klimatkrav vid inköp av fordon

Indikator SE.1.6.kommuner.11

Fråga: Ställer kommunen klimatrelaterade krav vid inköp och leasing av nya personbilar, lätta lastbilar och minibussar? (Ny)

Senaste värdet: Ja2019

Hållbart resande bland medarbetarna

Indikator SE.1.6.kommuner.12

Fråga: Stimulerar kommunen hållbart resande bland sina medarbetare? (Ny)

Senaste värdet: Ja2019

Buller

Indikator SE.1.6.kommuner.BV2

Fråga: Har kommunen ett åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för trafikbuller?

Senaste värdet: Ej svar2018

Byggnader

Miljökrav på demonterbarhet

Indikator SE.1.6.kommuner.13

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: Nej2019

Livsmedel

Livsmedelstrategi

Indikator SE.1.6.kommuner.14

Fråga: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade)? Strategin ska innehålla köttfria dagar, minskat matsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar klimatpåverkan.

Senaste värdet: Ja2019

Klimatpåverkan från offentliga måltider

Indikator SE.1.6.kommuner.LV1

Fråga: Följer ni i er kommun upp klimatpåverkan från de offentliga måltiderna? (Ny)

Senaste värdet: Ej svar2018

Ekologiska livsmedel

Indikator SE.1.6.kommuner.32

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Senaste värdet: 21 %2014

Avfall och återvinning

Fastighetsnära insamling

Indikator SE.1.6.kommuner.15

Fråga: Erbjuder kommunen avfallssortering av minst fem fraktioner för fastighetsnära insamling hos minst 60 procent av de fastigheter som finns i kommunen (hushåll)?

Senaste värdet: Ja2019

Avfallssortering kommunorganisationen

Indikator SE.1.6.kommuner.16

Fråga: Har kommunen avfallssortering med minst fem fraktioner i 80 procent av de verksamheter som kommunen ansvarar för?

Senaste värdet: Nej2019

Årets Håll Sverige Rent-kommun

Indikator SE.1.6.kommuner.34

Håll Sverige Rents kommunindex

Senaste värdet: 479 2018

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Indikator SE.1.6.kommuner.17

Fråga: Arbetar kommunen aktivt för att upplysa kommuninvånarna om cirkulär ekonomi, t.ex. info om möjlighet att hyra, låna, återbruk, avfall osv?

Senaste värdet: Ja2019

Samarbete inom cirkulär ekonomi med lokala näringslivet

Indikator SE.1.6.kommuner.18

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi?

Senaste värdet: Nej2019

Energi

Kommunal energiplan

Indikator SE.1.6.kommuner.BV4

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Senaste värdet: Ej svar2018

Förnybar energianvändning bland kommuninvånarna

Indikator SE.1.6.kommuner.19

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att öka andelen förnybar energianvändning i invånarnas fastigheter i kommunen, exempelvis vind-, vatten-, bio-, sol-energi. (Ny)

Senaste värdet: Ja2019

Förnybar energianvändning inom näringslivet

Indikator SE.1.6.kommuner.20

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för att bidra till ökad andel förnybar energianvändning, exempelvis vind-, vatten-, bio-, sol-energi i dess verksamheter? (Ny)

Senaste värdet: Ja2019

Naturvård

Ekosystemtjänster

Indikator SE.1.6.kommuner.21

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Senaste värdet: Ja2019

Exploatering av skyddsvärd natur

Indikator SE.1.6.kommuner.22

Fråga: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2017 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur (Naturvårdsverkets benämning)?

Senaste värdet: Nej2019

Kompensation vid exploatering

Indikator SE.1.6.kommuner.22Följd

Följdfråga: Om skyddsvärd natur blivit exploaterad, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Senaste värdet: Ej svar2019

Grön- och vattenstrukturprogram

Indikator SE.1.6.kommuner.BV6

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?

Senaste värdet: Ej svar2018

Kommunala naturskyddsreservat

Indikator SE.1.6.kommuner.33

Antal kommunala naturskyddsreservat

Senaste värdet: 0,0 stycken2018

Vatten

Vattentäkter

Indikator SE.1.6.kommuner.VM1

Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, t.ex. i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan el. motsvarande?

Senaste värdet: Ja2018

Miljökvalitetsnormer för vatten i ÖP

Indikator SE.1.6.kommuner.VM5

Fråga: Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Senaste värdet: Ja2018

Plan för dagvatten

Indikator SE.1.6.kommuner.VM6

Fråga: Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer, och har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats?

Senaste värdet: Delvis2018

Svenskt Vatten hållbarhetsindex

Indikator SE.1.6.kommuner.SV1

Deltar kommunen i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex

Senaste värdet: Ja2018

Skadliga ämnen

Kemikalieplan

Indikator SE.1.6.kommuner.23

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Senaste värdet: Nej2019

Plastanvändning i kommunal verksamhet

Indikator SE.1.6.kommuner.24

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) samt återvinning av plast i kommunal verksamhet?

Senaste värdet: Ja2019

Plastanvändning inom näringslivet

Indikator SE.1.6.kommuner.25

Fråga: Plast: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för att för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) samt främja återvinning av plast? (Ny)

Senaste värdet: Nej2019

Upphandling

Upphandling kopplad till Agenda 2030

Indikator SE.1.6.kommuner.26

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) där all upphandling ska vara knuten till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling? (Ny)

Senaste värdet: 76-100 procent2019

Granskning av leverantörer

Indikator SE.1.6.kommuner.27

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) som inkluderar systematisk uppföljning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Senaste värdet: 0-25 procent2019