Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2021

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Se kommunens svar

Här kan du se kommunens svar på de enkäter och nyckeltal som ingår i rankningen. Rankningen baseras på vår egen kommunenkät samt på aktuell data från 10 andra källor, bland annat statistik från Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige. Även i år ingår också nyckeltal kopplad till klimatdata.

Sveriges miljöbästa kommun
Medel
Mål
Mål
Mål

Årets enkät består av 22 frågor och två följdfrågor. Utöver det var det även två frågor kopplad till Corona som inte ger några poäng. Nedan kan du även se svaren och resultaten för övriga enkäter och nyckeltal.

Här kan du också se svarsfördelningen för respektive fråga.

Vår egen enkät samt extern data kan ge 23 respektive 20 poäng samt klimatdata kan ge 10 poäng. Den maximala poängen blir därmed 53. De kommuner som kommer längst ned i rankningen har sannolikt inte svarat på enkätdelen som står för 44 procent av de sammanlagda poängen i år. I rapporten Kommunrankningen- så jobbar kommunerna med miljöfrågan 2021 hittar du en sammanställning av svaren på samtliga enkätfrågor med utförliga utdrag från kommuners kommenterade svar.

Frågorna ger olika poäng. Ja ger vanligtvis 1 poäng medan Påbörjat ger 0,5 poäng. För de frågor med annan poäng anges detta i beskrivningen till frågan.

Övergripande miljö- och hållbarhetsarbete

Strategi för Agenda 2030

IndikatorSE.1.kommuner.8

Fråga: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

Kunskapsutveckling av kommunanställda inom Agenda 2030

IndikatorSE.1.kommuner.52

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i Agenda 2030? (Ny)

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete

IndikatorSE.1.kommuner.RKA1

Medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete (skala 1-100).

Senaste värdet: 56 2020

Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd

IndikatorSE.1.kommuner.SKR

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd (skala 0-100).

Senaste värdet: 72 2020

Hållbarhetskrav på placeringar

IndikatorSE.1.kommuner.47

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?

Upphandling

Granskning av leverantörer

IndikatorSE.1.kommuner.27

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som inkluderar systematisk uppföljning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Övergripande klimatfrågor

Koldioxidbudget

IndikatorSE.1.kommuner.5

Fråga: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att uppnå Parisavtalets mål av en maximal uppvärmning med 2 grader?

Sammanställt åtgärder

IndikatorSE.1.kommuner.5Följd

Följdfråga 1: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål av en maximal uppvärmning med 2 grader?

Genomfört åtgärder

IndikatorSE.1.kommuner.5Följd2

Följdfråga 2: Om ja, har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål av en maximal uppvärmning med 2 grader? (Ny)

Innovationsprojekt och samverkan

IndikatorSE.1.kommuner.48

Fråga: Bedriver kommunen innovationsprojekt tillsammans med akademi, näringsliv eller civilsamhälle för att stärka deras, och/eller invånares, möjlighet att bidra till att nå minst utsläppsmålen i Sveriges klimatramverk?

Utsläppsminskning vid stadsplanering

IndikatorSE.1.kommuner.60

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla stadsplaneringen för att minska klimatpåverkan? (Ny)

Systematiskt arbete för klimatanpassning

IndikatorSE.1.kommuner.61

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla stadsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar? (Ny)

Utsläpp av växthusgaser

Växthusgasutsläpp per invånare

IndikatorSE.1.kommuner.KS1

Växthusgasutsläpp per invånare (femårsmedel)

Senaste värdet: 4,93 ton/invånare2018

Koldioxidutsläpp per invånare

IndikatorSE.1.kommuner.KS2

Koldioxidutsläpp per invånare (femårsmedel)

Senaste värdet: 3,33 ton/invånare2018

Förändringstakt utsläpp av växthusgaser

IndikatorSE.1.kommuner.KS3

Förändringstakt utsläpp av växthusgaser (femårsmedel)

Senaste värdet: -1,69 %2018

Förändringstakt utsläpp av koldioxid

IndikatorSE.1.kommuner.KS4

Förändringstakt utsläpp av koldioxid (femårsmedel)

Senaste värdet: -1,96 %2018

Transporter

Koldioxidutsläpp från samhällsbetalda transporter

IndikatorSE.1.kommuner.9

Fråga: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Tomgångskörning

IndikatorSE.1.kommuner.53

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska tomgångskörningen från fordon som används i kommunal verksamhet? (Ny)

Nöjd medborgarindex - Gång och cykelvägar

IndikatorSE.1.kommuner.RKA2

Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar (skala 1-100).

Senaste värdet: 55 2020

Kommunens fordonsflotta

IndikatorSE.1.kommuner.MFS

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda.

Senaste värdet: 29 poäng2020

Energi

Förnybar energi inom kommunala verksamheten

IndikatorSE.1.kommuner.45

Fråga: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el, värme, bränsle och kyla)?

Energieffektivisering

IndikatorSE.1.kommuner.56

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten? (Ny)

Livsmedel

Minimera klimatpåverkan från kommunens matserveringar

IndikatorSE.1.kommuner.54

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)? (Ny)

Ekologiska livsmedel

IndikatorSE.1.kommuner.EMC

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Senaste värdet: 29 %2020

Djurskyddsbeslut inom maten

IndikatorSE.1.kommuner.DR

Antal poäng i Djurens rätts rankning

Senaste värdet: 69 poäng2020

Byggnader

Miljökrav på demonterbarhet

IndikatorSE.1.kommuner.13

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Livscykelanalys

IndikatorSE.1.kommuner.41

Fråga: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Cirkulär ekonomi

Förlängning av livslängden på kommunens inventarier

IndikatorSE.1.kommuner.55

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att möbler, kläder, datorer, mobiler och liknande ska få en lång livslängd? (Ny)

Samarbete med näringslivet kring cirkulär ekonomi

IndikatorSE.1.kommuner.18

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi?

Stöttning av industriell symbios

IndikatorSE.1.kommuner.57

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete där man stöttar det lokala näringslivet i att utveckla industriell symbios? (Ny)

Avfall och återvinning

Kommunalt avfall

IndikatorSE.1.kommuner.AW1

Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl. slam och trädgårdsavfall

Senaste värdet: 462 kg/inv.2019

Matavfall

IndikatorSE.1.kommuner.AW2

Mängd insamlat matavfall

Senaste värdet: 36 kg/inv.2019

Materialåtervinning

IndikatorSE.1.kommuner.AW3

Andel kommunalt avfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling och konstruktionsmaterial.

Senaste värdet: 24 %2019

Årets Håll Sverige Rent-kommun

IndikatorSE.1.kommuner.HSR

Håll Sverige Rents kommunindex

Senaste värdet: 528 2020

Natur

Ekosystemtjänster

IndikatorSE.1.kommuner.21

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Skyddad natur

IndikatorSE.1.kommuner.SCB

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 6,5 %2019

Vatten

Efterföljande av MKN för PFOS och PFAS

IndikatorSE.1.kommuner.VM1

Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen påbörjat arbetet med att identifiera verksamheter och områden som bidrar till att miljökvalitetsnormen inte följs?

Åtgärder kopplat till PFAS och PFOS

IndikatorSE.1.kommuner.VM2

Fråga: Har kommunen genomfört åtgärder för att begränsa fortsatt spridning av PFAS och PFOS från dessa verksamheter och områden?

Långsiktig plan kopplat till PFOS och PFAS

IndikatorSE.1.kommuner.VM3

Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen tagit fram en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa kommande utsläpp och spridning?

Tillsyn på den kommunala räddningstjänsten kopplat till PFAS

IndikatorSE.1.kommuner.VM4

Fråga: Har kommunen utövat tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställt krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas?

Vattentäkter

IndikatorSE.1.kommuner.VM7

Fråga: Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, t.ex. i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan eller motsvarande?

Översyn av gamla beslutade vattenskyddsområden

IndikatorSE.1.kommuner.VM8

Fråga: Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 januari 1999)? (Ny)

Miljökvalitetsnormer för vatten i ÖP

IndikatorSE.1.kommuner.VM5

Fråga: Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Plan för dagvatten

IndikatorSE.1.kommuner.VM6

Fråga: Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer?

Svenskt Vatten hållbarhetsindex

IndikatorSE.1.kommuner.SV1

Deltar kommunen i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex

Skadliga ämnen

Kemikalieplan

IndikatorSE.1.kommuner.23

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Spridning av mikroplaster

IndikatorSE.1.kommuner.58

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner, lekplatser och liknande? (Ny)

Slamhantering

IndikatorSE.1.kommuner.59

Fråga: Har kommunen vidtagit åtgärder för att eliminera eller minska spridning av miljöfarligt avloppsslam till mark? (Ny)

Covid-19 (ger ej poäng)

Omfördelning av resurser

IndikatorSE.1.kommuner.50

Fråga: Har kommunen fördelat om personal eller budget så att resurserna inom miljö- och hållbarhetsområdet minskat sedan utbrottet av covid19 i mars 2020? (Ny)

Krisstödspengar till miljö- och hållbarhetsarbete

IndikatorSE.1.kommuner.51

Fråga: Har kommunen fått krisstödspengar som har gått till insatser inom miljö- och hållbarhetsområdet sedan utbrottet av covid-19 i mars 2020? (Ny)

Relaterade sidor

Dela artikeln: