Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kommunernas miljöarbete 2022

Här kan du se svarsfördelningen på de enkäter och nyckeltal som ingår i rankningen. Rankningen baseras på vår egen kommunenkät samt på aktuell data från 10 andra källor, bland annat statistik från Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige. Även i år ingår också nyckeltal om klimatdata.

Sveriges miljöbästa kommun

Agenda 2030, cirkulär ekonomi och fossilbränslefria transporter. Vissa frågor är nya, andra har varit med förut. Aktuell hållbarhets enkät består av 21 frågor och 3 följdfrågor, varav 11 frågor är nya för i år.

Svarsfrekvensen för enkäten var i år 82 procent. Nedan kan du även se svaren och resultaten på övriga enkäter och nyckeltal som ingår i underlaget.

Vår egen enkät samt extern data kan ge 21,5 respektive 19,5 poäng, och klimatdata kan ge 10 poäng. Den maximala poängen blir därmed 51. De kommuner som kommer längst ned i rankningen har sannolikt inte svarat på enkätdelen som står för 42 procent av de sammanlagda poängen i år.

Frågorna ger olika poäng, Ja ger vanligtvis 1 poäng medan Påbörjat ger 0,5 poäng. För de frågor med annan poäng anges detta i beskrivningen till frågan. I rapporten Kommunrankningen- så jobbar kommunerna med miljöfrågan 2022 hittar du en sammanställning av svaren på samtliga enkätfrågor med utförliga utdrag från kommuners kommenterade svar.

Välj en fråga nedan för att se detaljer och tidigare års resultat. Andelarna är uträknade utifrån de kommuner som har svarat på respektive fråga.

På vilken plats kommer ni?

Miljö- och hållbarhetsarbete

Implementering av Agenda 2030

IndikatorSE.2.andelar.70

Fråga: Har kommunen implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten? (Ny)

Senaste värdet: 64 %2022

Yrkesspecifik kunskapsutveckling inom Agenda 2030

IndikatorSE.2.andelar.71

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i hur de ska arbeta för att implementera arbetet med Agenda 2030 i sin specifika yrkesroll? (Ny)

Senaste värdet: 33 %2022

Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd

IndikatorSE.2.andelar.SKR

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd (skala 0-100).

Senaste värdet: 72 2021

Grön- och vattenstrukturprogram

IndikatorSE.2.andelar.BVM2

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?

Senaste värdet: 36 %2021

Klimatfrågor

Utbildning om klimatförändringarna

IndikatorSE.2.andelar.80

Fråga: Arbetar kommunen aktivt med att stärka utbildning och yrkesutbildning om klimatförändringarna samt öka allmänhetens medvetande, delaktighet och tillgång till information i frågor som rör klimatförändringarna? (Ny)

Senaste värdet: 45 %2022

Koldioxidbudget

IndikatorSE.2.andelar.5

Fråga: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att uppnå Parisavtalets mål av en maximal uppvärmning med 2 grader?

Senaste värdet: 29 %2022

Sammanställt åtgärder

IndikatorSE.2.andelar.5Följd

Följdfråga 1: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål av en maximal uppvärmning med 2 grader?

Senaste värdet: 16 %2022

Genomfört åtgärder

IndikatorSE.2.andelar.5Följd2

Följdfråga 2: Om ja, har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål av en maximal uppvärmning med 2 grader? (Ny)

Senaste värdet: 19 %2022

Uppdatering och utvärdering

IndikatorSE.2.andelar.5Följd3b

Földjfråga 3: Om ja, har kommunen uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång sedan den genomfördes för att kunna utvärdera hur kommunen ligger till i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål? (Ny)

Senaste värdet: 12 %2022

Utsläppsminskning vid stadsplanering

IndikatorSE.2.andelar.60

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla stadsplaneringen för att minska klimatpåverkan?

Senaste värdet: 70 %2022

Systematiskt arbete för klimatanpassning

IndikatorSE.2.andelar.61

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla stadsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar?

Senaste värdet: 63 %2022

Utsläpp av växthusgaser

Växthusgasutsläpp per invånare

IndikatorSE.2.andelar.KS1

Växthusgasutsläpp per invånare (femårsmedel)

Senaste värdet: 4,86 ton/invånare2019

Koldioxidutsläpp per invånare

IndikatorSE.2.andelar.KS2

Koldioxidutsläpp per invånare (femårsmedel)

Senaste värdet: 3,28 ton/invånare2019

Förändringstakt utsläpp av växthusgaser

IndikatorSE.2.andelar.KS3

Förändringstakt utsläpp av växthusgaser (femårsmedel)

Senaste värdet: -2,42 %2019

Förändringstakt utsläpp av koldioxid

IndikatorSE.2.andelar.KS4

Förändringstakt utsläpp av koldioxid (femårsmedel)

Senaste värdet: -2,78 %2019

Transporter

Fossilbränslefria samhällsbetalda transporter

IndikatorSE.2.andelar.72

Fråga: Hur stor del av kommunens samhällsbetalda transporter som skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter med mera, sker med fossilbränslefria alternativ? (Ny)

Senaste värdet: 12 %2022

Utfasning av fossila bränslen

IndikatorSE.2.andelar.73

Fråga: Har kommunen en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar? (Ny)

Senaste värdet: 77 %2022

Effektivisering av transportbehovet

IndikatorSE.2.andelar.74

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att effektivisera/minska transportbehovet i den kommunala verksamheten? Till exempel samdistribution, samåkning eller effektivare logistik. (Ny)

Senaste värdet: 44 %2022

Kommunens fordonsflotta

IndikatorSE.2.andelar.MFS

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda.

Senaste värdet: 30 poäng2021

Hur utvecklas miljön i din kommun?

Med Miljöbarometern kan kommuner tillgängliggöra miljö- och hållbarhetsdata för invånare, anställda och beslutsfattare.

Om våra annonser

Energi

Förnybar energi inom kommunala verksamheten

IndikatorSE.2.andelar.45

Fråga: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el, värme, bränsle och kyla)?

Senaste värdet: 44 %2022

Energieffektivisering

IndikatorSE.2.andelar.56

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten?

Senaste värdet: 53 %2022

Energiplan

IndikatorSE.2.andelar.BVM1

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Senaste värdet: 54 %2021

Livsmedel

Minimera klimatpåverkan från kommunens matserveringar

IndikatorSE.2.andelar.54

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)? (Ny)

Senaste värdet: 71 %2022

Ekologiska livsmedel

IndikatorSE.2.andelar.EMC

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet

Senaste värdet: 30 %2021

Djurskyddsbeslut inom maten

IndikatorSE.2.andelar.DR

Antal poäng i Djurens rätts rankning

Senaste värdet: 60 poäng2021

Byggnader

Miljökrav på demonterbarhet

IndikatorSE.2.andelar.13

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: 16 %2022

Specifika miljö- och klimatkrav vid markanvisning

IndikatorSE.2.andelar.75

Fråga: Ställer kommunen specifika miljö- och klimatkrav vid markanvisningar, överlåtelse/upplåtelse av mark för bostadsbyggande? (Ny)

Senaste värdet: 23,5 %2022

Gränsvärden för klimatpåverkan från nybyggen

IndikatorSE.2.andelar.76

Fråga: Från och med 1 januari 2022 ställs krav på byggherren att upprätta en klimatdeklaration vid uppförande av byggnad. Ställer kommunen i sin roll som byggherre krav på gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser från byggnader som uppförs? (Ny)

Senaste värdet: 12 %2022

Cirkulär ekonomi

IT-produkter med längre livstid

IndikatorSE.2.andelar.78

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för IT-upphandling som innefattar krav på längre livslängd och möjligheter att återanvända IT-produkter inom kommunens verksamheter? (Ny)

Senaste värdet: 31 %2022

Ekonomi och upphandling

Hållbarhetskrav på placeringar

IndikatorSE.2.andelar.47

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?

Senaste värdet: 56 %2022

Krav på miljömärkning eller hållbarhetscertifiering

IndikatorSE.2.andelar.79

Fråga: Hur stor del av kommunens upphandlade produkter har krav på att de ska vara miljömärkta eller hållbarhetscertifierade? (Ny)

Senaste värdet: 8 %2022

Avfall och Återvinning

Kommunalt avfall

IndikatorSE.2.andelar.AW1

Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl. slam och trädgårdsavfall

Senaste värdet: 467 kg/inv.2020

Matavfall

IndikatorSE.2.andelar.AW2

Mängd insamlat matavfall

Senaste värdet: 39 kg/inv.2020

Materialåtervinning

IndikatorSE.2.andelar.AW3

Andel kommunalt avfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling och konstruktionsmaterial.

Senaste värdet: 24 %2020

Årets Håll Sverige Rent-kommun

IndikatorSE.2.andelar.HSR

Håll Sverige Rents kommunindex

Senaste värdet: 557 2021

Natur

Ekosystemtjänster

IndikatorSE.2.andelar.21

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark?

Senaste värdet: 43 %2022

Hållbart jord- och skogsbruk

IndikatorSE.2.andelar.77

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att främja ett hållbart jordbruk eller skogsbruk (beroende på kommunens areal) som hjälper och stöttar lokala lantbrukare i deras arbete? (Ny)

Senaste värdet: 32 %2022

Skyddad natur

IndikatorSE.2.andelar.SCB

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 6,9 %2020

Vatten

Efterföljande av MKN för PFOS och PFAS

IndikatorSE.2.andelar.VM1

Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen påbörjat arbetet med att identifiera verksamheter och områden som bidrar till att miljökvalitetsnormen inte följs?

Senaste värdet: 57 %2021

Åtgärder kopplat till PFAS och PFOS

IndikatorSE.2.andelar.VM2

Fråga: Har kommunen genomfört åtgärder för att begränsa fortsatt spridning av PFAS och PFOS från dessa verksamheter och områden?

Senaste värdet: 28,2 %2021

Långsiktig plan kopplat till PFOS och PFAS

IndikatorSE.2.andelar.VM3

Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen tagit fram en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa kommande utsläpp och spridning?

Senaste värdet: 10,6 %2021

Tillsyn på den kommunala räddningstjänsten kopplat till PFAS

IndikatorSE.2.andelar.VM4

Fråga: Har kommunen utövat tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställt krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas?

Senaste värdet: 38,1 %2021

Vattentäkter

IndikatorSE.2.andelar.VM7

Fråga: Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, till exempel i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan eller motsvarande?

Senaste värdet: 49 %2021

Översyn av gamla beslutade vattenskyddsområden

IndikatorSE.2.andelar.VM8

Fråga: Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 januari 1999)? (Ny)

Senaste värdet: 51,5 %2021

Miljökvalitetsnormer för vatten i ÖP

IndikatorSE.2.andelar.VM5

Fråga: Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Senaste värdet: 76 %2021

Plan för dagvatten

IndikatorSE.2.andelar.VM6

Fråga: Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer?

Senaste värdet: 50,6 %2021

Skadliga ämnen

Kemikalieplan

IndikatorSE.2.andelar.23

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Senaste värdet: 39 %2022

Relaterade sidor

Dela artikeln: