Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2021

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kommunernas miljöarbete 2021

Här kan du se svarsfördelningen på de enkäter och nyckeltal som ingår i rankningen. Rankningen baseras på vår egen kommunenkät samt på aktuell data från 10 andra källor, bland annat statistik från Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige. Även i år ingår också nyckeltal om klimatdata.

Sveriges miljöbästa kommun

Årets enkät består av 22 frågor och två följdfrågor. Utöver det är det även två frågor kopplat till Corona som inte ger några poäng. Svarsfrekvensen för enkäten var i år 84 procent. Nedan kan du även se svaren och resultaten på övriga enkäter och nyckeltal som ingår i underlaget.

Vår egen enkät samt extern data kan ge 23 respektive 20 poäng samt klimatdata kan ge 10 poäng. Den maximala poängen blir därmed 53. De kommuner som kommer längst ned i rankningen har sannolikt inte svarat på enkätdelen som står för 44 procent av de sammanlagda poängen i år.

Frågorna ger olika poäng, Ja ger vanligtvis 1 poäng medan Påbörjat ger 0,5 poäng. För de frågor med annan poäng anges detta i beskrivningen till frågan. I rapporten Kommunrankningen- så jobbar kommunerna med miljöfrågan 2021 hittar du en sammanställning av svaren på samtliga enkätfrågor med utförliga utdrag från kommuners kommenterade svar.

Välj en fråga nedan för att se detaljer och tidigare resultat. Andelarna är uträknade utifrån de kommuner som har svarat på respektive fråga.

På vilken plats kommer ni?

Övergripande miljö- och hållbarhetsarbete

Strategi för Agenda 2030

IndikatorSE.2.andelar.8

Fråga: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

Senaste värdet: 54 %2021

Kunskapsutveckling av kommunanställda inom Agenda 2030

IndikatorSE.2.andelar.52

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i Agenda 2030? (Ny)

Senaste värdet: 30,7 %2021

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete

IndikatorSE.2.andelar.RKA1

Medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete (skala 1-100).

Senaste värdet: 56 2020

Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd

IndikatorSE.2.andelar.SKR

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd (skala 0-100).

Senaste värdet: 72 2020

Kapitalförvaltning

Hållbarhetskrav på placeringar

IndikatorSE.2.andelar.47

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?

Senaste värdet: 53 %2021

Upphandling

Granskning av leverantörer

IndikatorSE.2.andelar.27

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som inkluderar systematisk uppföljning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Senaste värdet: 4 %2021

Övergripande klimatfrågor

Koldioxidbudget

IndikatorSE.2.andelar.5

Fråga: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att uppnå Parisavtalets mål av en maximal uppvärmning med 2 grader?

Senaste värdet: 23 %2021

Sammanställt åtgärder

IndikatorSE.2.andelar.5Följd

Följdfråga 1: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål av en maximal uppvärmning med 2 grader?

Senaste värdet: 13 %2021

Genomfört åtgärder

IndikatorSE.2.andelar.5Följd2

Följdfråga 2: Om ja, har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål av en maximal uppvärmning med 2 grader? (Ny)

Senaste värdet: 16 %2021

Innovationsprojekt och samverkan

IndikatorSE.2.andelar.48

Fråga: Bedriver kommunen innovations- eller samverkansprojekt tillsammans med akademi, näringsliv eller civilsamhälle för att stärka deras, och/eller invånares, möjlighet att bidra till att nå minst utsläppsmålen i Sveriges klimatramverk?

Senaste värdet: 53 %2021

Utsläppsminskning vid stadsplanering

IndikatorSE.2.andelar.60

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla stadsplaneringen för att minska klimatpåverkan? (Ny)

Senaste värdet: 54 %2021

Systematiskt arbete för klimatanpassning

IndikatorSE.2.andelar.61

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla stadsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar? (Ny)

Senaste värdet: 51 %2021

Utsläpp av växthusgaser

Växthusgasutsläpp per invånare

IndikatorSE.2.andelar.KS1

Växthusgasutsläpp per invånare (femårsmedel)

Senaste värdet: 4,93 ton/invånare2018

Koldioxidutsläpp per invånare

IndikatorSE.2.andelar.KS2

Koldioxidutsläpp per invånare (femårsmedel)

Senaste värdet: 3,33 ton/invånare2018

Förändringstakt utsläpp av växthusgaser

IndikatorSE.2.andelar.KS3

Förändringstakt utsläpp av växthusgaser (femårsmedel)

Senaste värdet: -1,69 %2018

Förändringstakt utsläpp av koldioxid

IndikatorSE.2.andelar.KS4

Förändringstakt utsläpp av koldioxid (femårsmedel)

Senaste värdet: -1,96 %2018

Transporter

Koldioxidutsläpp från samhällsbetalda transporter

IndikatorSE.2.andelar.9

Fråga: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Senaste värdet: 51 %2021

Tomgångskörning

IndikatorSE.2.andelar.53

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska tomgångskörningen från fordon som används i kommunal verksamhet (Ny)?

Senaste värdet: 14 %2021

Nöjd medborgarindex - Gång och cykelvägar

IndikatorSE.2.andelar.RKA2

Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar (skala 1-100).

Senaste värdet: 55 2020

Kommunens fordonsflotta

IndikatorSE.2.andelar.MFS

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda.

Senaste värdet: 29 poäng2020

Energi

Förnybar energi inom kommunala verksamheten

IndikatorSE.2.andelar.45

Fråga: Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el, värme, bränsle och kyla)?

Senaste värdet: 37 %2021

Energieffektivisering

IndikatorSE.2.andelar.56

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten? (Ny)

Senaste värdet: 46,2 %2021

Livsmedel

Minimera klimatpåverkan från kommunens matserveringar

IndikatorSE.2.andelar.54

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)? (Ny)

Senaste värdet: 68 %2021

Ekologiska livsmedel

IndikatorSE.2.andelar.EMC

Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet.

Senaste värdet: 29 %2020

Djurskyddsbeslut inom maten

IndikatorSE.2.andelar.DR

Antal poäng i Djurens rätts rankning

Senaste värdet: 69 poäng2020

Byggnader

Miljökrav på demonterbarhet

IndikatorSE.2.andelar.13

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: 13 %2021

Livscykelanalys

IndikatorSE.2.andelar.41

Fråga: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: 10 %2021

Cirkulär ekonomi

Förlängning av livslängden på kommunens inventarier

IndikatorSE.2.andelar.55

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att möbler, kläder, datorer, mobiler och liknande ska få en lång livslängd? (Ny)

Senaste värdet: 33 %2021

Samarbete med näringslivet kring cirkulär ekonomi

IndikatorSE.2.andelar.18

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi?

Senaste värdet: 34 %2021

Stöttning av industriell symbios

IndikatorSE.2.andelar.57

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete där man stöttar det lokala näringslivet i att utveckla industriell symbios? (Ny)

Senaste värdet: 25 %2021

Avfall och Återvinning

Kommunalt avfall

IndikatorSE.2.andelar.AW1

Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl. slam och trädgårdsavfall

Senaste värdet: 462 kg/inv.2019

Matavfall

IndikatorSE.2.andelar.AW2

Mängd insamlat matavfall

Senaste värdet: 36 kg/inv.2019

Materialåtervinning

IndikatorSE.2.andelar.AW3

Andel kommunalt avfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling och konstruktionsmaterial.

Senaste värdet: 24 %2019

Årets Håll Sverige Rent-kommun

IndikatorSE.2.andelar.HSR

Håll Sverige Rents kommunindex

Senaste värdet: 528 2020

Natur

Ekosystemtjänster

IndikatorSE.2.andelar.21

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Senaste värdet: 39 %2021

Skyddad natur

IndikatorSE.2.andelar.SCB

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 6,5 %2019

Vatten

Efterföljande av MKN för PFOS och PFAS

IndikatorSE.2.andelar.VM1

Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen påbörjat arbetet med att identifiera verksamheter och områden som bidrar till att miljökvalitetsnormen inte följs?

Senaste värdet: 59 %2020

Åtgärder kopplat till PFAS och PFOS

IndikatorSE.2.andelar.VM2

Fråga: Har kommunen genomfört åtgärder för att begränsa fortsatt spridning av PFAS och PFOS från dessa verksamheter och områden?

Senaste värdet: 28,7 %2020

Långsiktig plan kopplat till PFOS och PFAS

IndikatorSE.2.andelar.VM3

Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten, har kommunen tagit fram en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa kommande utsläpp och spridning?

Senaste värdet: 8,9 %2020

Tillsyn på den kommunala räddningstjänsten kopplat till PFAS

IndikatorSE.2.andelar.VM4

Fråga: Har kommunen utövat tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställt krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas?

Senaste värdet: 40,9 %2020

Vattentäkter

IndikatorSE.2.andelar.VM7

Fråga: Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, t.ex. i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan el. motsvarande?

Senaste värdet: 46 %2020

Översyn av gamla beslutade vattenskyddsområden

IndikatorSE.2.andelar.VM8

Fråga: Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 januari 1999)? (Ny)

Senaste värdet: 54,8 %2020

Miljökvalitetsnormer för vatten i ÖP

IndikatorSE.2.andelar.VM5

Fråga: Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Senaste värdet: 75 %2020

Plan för dagvatten

IndikatorSE.2.andelar.VM6

Fråga: Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer?

Senaste värdet: 45,7 %2020

Svenskt Vattens hållbarhetsindex

IndikatorSE.2.andelar.SV1

Deltar kommunen i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex?

Senaste värdet: 63 %2020

Skadliga ämnen

Kemikalieplan

IndikatorSE.2.andelar.23

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Senaste värdet: 40 %2021

Spridning av mikroplaster

IndikatorSE.2.andelar.58

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner, lekplatser och liknande? (Ny)

Senaste värdet: 35 %2021

Slamhantering

IndikatorSE.2.andelar.59

Fråga: Har kommunen vidtagit åtgärder för att eliminera eller minska spridning av miljöfarligt avloppsslam till mark? (Ny)

Senaste värdet: 56 %2021

Covid-19 (ger ej poäng)

Omfördelning av resurser

IndikatorSE.2.andelar.50

Fråga: Har kommunen fördelat om personal eller budget så att resurserna inom miljö- och hållbarhetsområdet minskat sedan utbrottet av covid-19 i mars 2020? (Ny)

Senaste värdet: 78 %2021

Krisstödspengar till miljö- och hållbarhetsarbete

IndikatorSE.2.andelar.51

Fråga: Har kommunen fått kristödspengar som har gått till insatser inom miljö- och hållbarhetsområdet sedan utbrottet av covid19 i mars 2020? (Ny)

Senaste värdet: 29 %2021

Relaterade sidor

Dela artikeln: