Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat - Upplands Väsby

Sveriges miljöbästa kommun

Upplands Väsby hamnar på plats 12 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 20 i förra årets rankning.

Länsplacering: 3 av 26 i Stockholms län.
Placering i kommungrupp: 3 av 43 pendlingskommuner nära storstad.

Poäng: 34 av totalt 44,5 poäng

Placering 2018 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 12
Senaste värdet: 12 2018

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. Vår egen enkät kan ge maximalt 22,5 och totalt ger enkäterna 31,5 poäng.

Nyckeltal

Delmål SE.1.3

Sju nyckeltal har valts ut för att komplettera enkäterna och ge en bredare bild av tillståndet i kommunerna. Nyckeltalen kan maximalt ge 13 poäng.