Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat - Ulricehamn

Sveriges miljöbästa kommun

Ulricehamn hamnar på plats 135 av 290 i årets kommunrankning. Det är en försämring jämfört med plats 78 i förra årets rankning.

Länsplacering: 23 av 49 i Västra Götalands län.
Placering i kommungrupp: 13 av 35 lågpendlingskommuner nära större stad.

Poäng: 17,7 av totalt 44,5 poäng

Placering 2018 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 135
Senaste värdet: 135 2018

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. Vår egen enkät kan ge maximalt 22,5 och totalt ger enkäterna 31,5 poäng.

Nyckeltal

Delmål SE.1.3

Sju nyckeltal har valts ut för att komplettera enkäterna och ge en bredare bild av tillståndet i kommunerna. Nyckeltalen kan maximalt ge 13 poäng.