Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Utfasning av kemikalier i idrottsanläggningar

Sveriges miljöbästa kommun

Under de senaste 50 åren har produktionen av kemikalier mångdubblats i världen. Mer forskning visar att fler av de kemikalier som tidigare bedömts som riskfria kan skada fosterlivet. Barn är de som kan ta störst skada. Utfasning av kemikalier i förskola och skola är därför prioriterad i många kommuner. Vi vill med denna fråga belysa problemet med plaster i idrottshallar samt konstgräsplaner och se hur långt arbetat har kommit på området. Frågan är ny i kommunrankningen.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för utfasning av skadliga kemikalier i kommunens idrottsanläggningar (idrottshallar, konstgräsplaner)?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2017 Delvis
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Endast 12 procent svarar att ett systematiskt arbete finns medan nästan 25 procent har svarat att arbete finns delvis.

Goda exempel
Forshaga Idrottsförening håller i nuläget på och upphandlar en konstgräsmatta som ska tas i bruk till nästa säsong. Kommunen ger bidrag till föreningen med villkor om att granulatet upphandlas i samråd med miljö- och byggförvaltningen. Eftersom konstgräsplanen ska vara uppvärmd ska de använda kork istället för gummigranulat för att slippa mikroplast.