Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Utemiljöer för barn

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Boverkets miljömålsenkät. Svar ja ger 0,8 poäng. Svar delvis innebär att riktlinjerna inte är inarbetade i översiktsplanen och ger 0,6 poäng.

Kommunen har även kunnat få ytterligare poäng genom att ange vad som ingår i riktlinjerna utav någon eller några av dessa alternativ; lekplatser, skolgårdar, förskolegårdar eller andra lekmiljöer. Varje svarsalternativ ger 0,05 poäng.

Fråga: Har kommunen tagit fram riktlinjer för hur barns behov av bra utemiljöer ska kunna tillgodoses och är riktlinjerna inarbetade i översiktsplanen?

Mätområde Datum Värde
Norberg 2018 Nej
Datakälla: Boverkets miljömålsenkät