Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Plan för dagvatten

Frågan kommer ifrån Vattenmyndigheternas kommunenkät. Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.

Ja ger 1 poäng, Delvis ger 0,75 poäng om kommunen har en plan men inte beaktat miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster, eller 0,5 poäng om kommunen håller på att ta fram en plan.

Fråga: Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer, och har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2017 Delvis
Vingåker 2018 Delvis
Datakälla: Vattenmyndigheten

Kommentar

Betydligt fler svarar att de har en plan för dagvatten och att berörda vattenförekomster har beaktats. Jämfört med föregående enkät har det skett en ökning på nio procentenheter och ligger nu på 34 procent. Andelen som har svarat nej på frågan är ungefär samma som tidigare.