Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Plan för dagvatten

Sveriges miljöbästa kommun

Frågan kommer ifrån Vattenmyndigheternas kommunenkät. Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.

Ja ger 1 poäng, Delvis ger 0,75 poäng om kommunen har en plan men inte beaktat miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster, och 0,5 poäng om kommunen håller på att ta fram en plan.

Fråga: Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer, och har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats?

Mätområde Datum Värde
Lekeberg 2017 Delvis
Datakälla: Vattenmyndigheten