Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Placeringsdirektiv

Sveriges miljöbästa kommun

Divesteringsrörelsen växer sig allt starkare med krav på att offentliga myndigheter och andra organisationer ska göra sig av med kapitalinnehav i miljöförstörande verksamheter. Deras argument har främst grundat sig i det rena miljöperspektivet, men på sistone har de fått medhåll från ekonomer som grundat sin hållning i ekonomiska riskbedömningar.

I årets enkät togs svarsalternativet delvis bort och fördelningen av svaren blir därför något annorlunda.

Fråga: Har kommunen tydliga placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2015 Ja
Borlänge 2016 Ej svar
Borlänge 2017 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Årets resultat visar att de flesta från delvis valt att svara ja, knappt 40 procent har svarat ja. Fortfarande är det drygt 60 procent av kommunerna som inte har en placeringspolicy som utesluter klimatskadliga investeringar. En hel del kommuner påstår att de inte behöver en policy eftersom de inte har några pengar att placera. Dock brukar det finns placerbara pengar i stiftelser och hur placeras de anställdas pensionspengar?