Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Minska plastanvändning

Sveriges miljöbästa kommun

Ny fråga för i år. Plast är en av de stora miljöutmaningarna i dag. Mikroplaster som via avloppsvattnet kommer ut i havet påverkar det marina livet, förbränning av fossil plast bidrar till koldioxidutsläpp och många plaster innehåller dessutom hälsofarliga kemikalier.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) i kommunal verksamhet?

Mätområde Datum Värde
Norberg 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Knappt en fjärdedel av de svarande använder sig av plastbantning i den kommunala verksamheten. Läs mer om detta i Aktuell Hållbarhets magasin.

Goda exempel
Uppsala har kommit en bit i arbetet: Nya etappmål för att fasa ut fossil plast togs i KF i maj. Övergripande mål har funnits i miljö- och klimatprogram sedan 2014. Kommunen driver för närvarande också två särskilda projekt för att minska miljöpåverkan från plast. Det ena projektet handlar om upphandling och finansieras av Klimatklivet. Det andra projektet sker i samverkan med tre andra kommuner och hanterar fler aspekter av plast, det finansieras delvis av ERUF.

Flera kommuner menar dock att arbete pågår och att det är ett prioriterat område.

- En uppdatering av de lokala miljömålen pågår och i det arbetet har detta område lyfts som prioriterat, säger Umeå kommun.
- Vi har systematiskt påverkansarbete för att minska förbrukning samt inköp av plats men inget beslut eller liknande som stöder det. Dock är det en bred konsensus som sprids i kommunen om vikten av att minska plastinköpen, säger Skurup.