Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Miljömål vid upphandling

Sveriges miljöbästa kommun

Genom att koppla miljömålen till olika åtgärder blir det enklare att nå sina mål. Frågan infördes 2015, men ända sedan 2011 har vi ställt frågor om kommunen ställer miljökrav i sina upphandlingar.

Fråga: Kopplar kommunen sina miljömål till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2015 Ja
Borlänge 2016 Ej svar
Borlänge 2017 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Endast 13 procent av kommunerna har inget kopplande till miljömål vid upphandlingar. Det visar att arbete pågår men det är ofta de större upphandlingarna och inköpen som prioriteras. Livsmedel ses ofta som en prioriterad upphandling.

Goda exempel
Mjölby kommun svarar delvis: "Under året har vi gjort det i upphandlingar av mat kopplat till kost och måltidspolicy och kommunmålen och en upphandling av leasingbilar under året som kopplar till mål i kommunmålen och i kommunens energiplan och klimatstrategi."

Karlstads kommun svarar ja: "Miljö- och klimatstrategi innefattar mål om att utökade miljökrav ska ställas i alla upphandlingar med betydande miljöpåverkan. För upphandlingsarbetet och utvärdering av målet i miljö- och klimatstrategin har en lista över upphandlingar med betydande miljöpåverkan (med prioriteringar) skapats, med bland annat kontaktuppgifter till miljöexperter inom kommunen som kan bistå upphandlingsenheten vid dessa upphandlingar."