Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Miljöcertifiering

Sveriges miljöbästa kommun

Att ha ett ledningssystem som hanterar miljöfrågor är bra. Att låta oberoende revisorer certifiera miljöledningssystemet är bättre. En certifiering kan ses som en kvalitetsstämpel av en oberoende part, vilket stärker sannolikheten att ledningssystemet blir ett effektivt verktyg.

I föregående års enkät gällde frågan endast kommunala bolag. I årets enkät inkluderas även kommunorganisationen vilket resulterar i lägre andel miljöcertifierade.

Fråga: Är minst hälften av kommunkoncernen certifierade enligt ISO 14001, EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard?

Mätområde Datum Värde
Sollentuna 2015 Nej
Sollentuna 2016 Nej
Sollentuna 2017 Nej
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Endast 17 procent har svarat ja på den här frågan, jämfört med 25 procent förra året. Dock gällde frågan endast de kommunala bolagen förra året och inte hela kommunorganisationen som i årets enkät. Förra året vittnar dock Sis och Svensk miljöbas om ett klart större intresse från offentlig sektor när det gäller miljöledningssystem.