Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kompensation vid exploatering

I vissa svåra fall kan en exploatering vara oundviklig, efter att alternativa platser utretts och den planerade exploateringen minimerats. Då finns en sista utväg som på senare tid vunnit mark: ekologisk kompensation. Genom att skydda eller restaurera andra områden med liknande eller helt andra skyddsvärda naturtyper är det tänkt att den totala mängden skyddsvärd mark hålls någorlunda konstant.

Följdfråga: Om skyddsvärd natur blivit exploaterad, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2016 Ej svar
Vingåker 2017 Ej svar
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Andel kommuner som ställer krav på markkompensation fortsätter att öka och ligger nu på 34 procent av de som har svarat att de har exploaterat skyddsvärd natur. Ökningen 2018 kan bero på att jordbruksmark ingick i frågan 2017. Ytterligare 28 procent anser att de delvis använt sig av ekologisk kompensation.