Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Kompensation vid exploatering

Sveriges miljöbästa kommun

I vissa svåra fall kan en exploatering vara oundviklig, efter att alternativa platser utretts och den planerade exploateringen minimerats. Då finns en sista utväg som på senare tid vunnit mark: ekologisk kompensation. Genom att skydda eller restaurera andra områden med liknande eller helt andra skyddsvärda naturtyper är det tänkt att den totala mängden skyddsvärd mark hålls någorlunda konstant.

Följdfråga: Om god jordbruksmark eller skyddsvärd natur blivit exploaterad, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Mätområde Datum Värde
Sollentuna 2016 Ej svar
Sollentuna 2017 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Endast 16 kommuner i Sverige ställer krav på markkompensation fullt ut. Ytterligare 22 anser att de delvis använt sig av ekologisk kompensation.

Kommentarer från kommunerna
Några kommuner menar att det är svårt att inte exploatera jordbruksmark eftersom det är vad som finns att bygga på. Ystad skriver: "Markarbeten på jordbruksmark pågår för närvarande för ett nytt industriområde i anslutning till tätorten och söder strax norr om Ystad (Hedeskoga) planeras för ett nytt bostadsområde på jordbruksmark. Ystads kommun består till 70 % av jordbruksmark och därför är det svårt att undvika att exploatera jordbruksmark för ny bebyggelse eller infrastruktur. Det är också svårt att kräva kompensation för jordbruksmark."

Örebro kommun har exploaterat men även ställt krav på full markkompensation. Deras kommentar: "Jordbruksmark har exploaterats för nya bostadsområden. Örebro ligger på slätten, så det är mycket åkermark runt vår stad. Skyddsvärd natur har exploaterats för en större industritomt. Kopplat till en exploatering av en större industritomt där skyddsvärd natur påverkades har kommunen genomfört en större kompensationsåtgärd (ekologisk kompensation). Bland annat har ett intilliggande naturreservat utökats med ca 70 ha och en våtmark på 17 ha anlagts. (Kompensationen görs av kommunen och finansieras av exploatören och kommunen)."