Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kompensation vid exploatering

Sveriges miljöbästa kommun

I vissa svåra fall kan en exploatering vara oundviklig, efter att alternativa platser utretts och den planerade exploateringen minimerats. Då finns en sista utväg som på senare tid vunnit mark: ekologisk kompensation. Genom att skydda eller restaurera andra områden med liknande eller helt andra skyddsvärda naturtyper är det tänkt att den totala mängden skyddsvärd mark hålls någorlunda konstant.

Förra året ingick jordbruksmark i frågan.

Följdfråga: Om skyddsvärd natur blivit exploaterad, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Mätområde Datum Värde
Norberg 2016 Ej svar
Norberg 2017 Ej svar
Norberg 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

30 procent av kommunerna ställer krav på markkompensation, vilket är dubbelt så mycket som förra året. Dock ingick jordbruksmark i frågan 2017. Ytterligare 21 procent anser att de delvis använt sig av ekologisk kompensation.