Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Insamling av matavfall

Sveriges miljöbästa kommun

I mer än tio år har det varit förbjudet att lägga matavfall på soptipp. Den kastade maten började istället förbrännas i avfallsförbränningsanläggningar. Fortfarande förbränns en allt för stor del av matavfallet när det kan tas om hand på ett bättre sätt, exempelvis genom rötning eller kompostering. Dessutom bidrar saltrikt och blött matavfall till sämre förbränning och högre underhållskostnader i avfallspannorna.

Att separera matavfallet från övrigt avfall är första steget till en bättre resurshushållning. Vilken annan behandlingsmetod som kommunen sen väljer är mindre intressant och beror bland annat på lokala förutsättningar. Frågan tillhör en av de äldsta i enkäten och uppvisar en långsamt men stadigt uppåtgående trend.

Fråga: Samlar kommunen in matavfall separat (till exempel för rötning till biogas) från minst hälften av hushållen?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2015 Ja
Borlänge 2016 Ej svar
Borlänge 2017 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

64 procent av de kommuner som har svarat på enkäten har svarat att de har separat insamling av matavfall i en majoritet av hushållen. Det har skett en ökning på tre procentenheter för ja svaren jämfört med förra året. Enkätsvaren visar på att fler kommuner är på gång att införa det.

I bostadsområden med gemensamma insamlingsplatser finns ofta god statistik över hur många invånare som har möjlighet till separat insamling. För hushåll i landsbygdsmiljö gör vissa kommuner uppskattningar över hur många som anses ha egen varmkompost och räknar detta som separat matavfallsinsamling.