Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Hållbara transporter

Trafiken fortsätter att öka vilket kräver mycket energi. Allt mer biobränsle blandas in i det bränsle som tankas, vilket har inneburit att utsläppen inte ökat i takt med trafiken. Energieffektivisering bidrar till att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från enskilda fordon men omställningen av fordonsparken behöver gå fortare för att utsläppen inte ska öka. Att underlätta för kommuninvånarna att åka kommunalt, ta cykeln eller promenera är viktiga aspekter för att minska utsläppen från transporterna.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska kommuninvånarnas utsläpp från transporter?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2017 Ja
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Nästan två av tre av de svarande kommunerna arbetar för att minska invånarnas utsläpp från transporter, vilket är en minskning på 13 procentenheter. Flera kommuner menar att deras uppdrag är att ge förutsättningar för kommuninvånarna att minska utsläppen. Satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafiken anses viktiga. Arbete för att kunna genomföra fossilfria transporter genom utbyggnad av laddstolpar och tankställen med förnybart bränsle lyfts fram. Flera kommuner deltar i projekten fossilfritt 2030 och Borgmästaravtalet.

Goda exempel
Att minska invånarnas utsläpp från transporter ingår i Heby kommuns energiplan. En del i målet är att bli nettoproducent av förnybar energi. Även kommunens energibolag jobbar aktivt med frågan genom HVO och biogas.

Flen arbetar för att utveckla kommunikationer mellan tätorterna. Handlingsplanen innebär omställning till förnybara alternativ i transportsektorn, att ta fram en plan för att utvärdera var gång- och cykelstrukturen behöver förbättras och att skapa incitament för ökat nyttjande av kollektivtrafik. Utvecklade bytespunkter och hållplatser för större möjligheter till kombinationsresor.