Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Förnybar energianvändning

Sveriges miljöbästa kommun

Tidigare har vi ställt frågan om kommunerna har en handlingsplan för att öka andel solvärme/solel i sina fastigheter. Då Kommun- och landstingsdatabasen Kolada inte längre har andel förnybar energi i byggnader som ett nyckeltal, valde vi i år att utveckla den här frågan till helt förnybar energianvändning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för ökad andel eller helt förnybar energianvändning, exempelvis vind-, vatten-, sol- eller bioenergi?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2017 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Svaren visar att drygt 80 procent av kommunerna har ett systematiskt arbete. En utfasning i kommunerna är under arbete.

Goda exempel
Borgholms kommun svarar: "Kommunen är nästan självförsörjande på förnybar el (vindkraft). Medverkar till klimatmålet."

Lidköpings kommun svarar: "Vi handlar 100 % Bra Miljövalel. Vi har under året installerat fyra nya solcellsanläggningar och en solvärmeanläggning på kommunala byggnader. Pellets används för uppvärmning av skolor utanför centralorten. I centralorten används fjärrvärme, som tills största delen använder avfallsbränsle. Oljan har successivt fasats ut som bränsle i värmeverket."