Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Exploatering av skyddsvärd natur

Nyckelbiotoper, naturreservat och andra viktiga livsmiljöer för hotade arter blir ibland exploaterade, antingen helt eller delvis. I Aktuell hållbarhets rankning kostar det minuspoäng att exploatera skyddsvärd natur. Frågan infördes redan 2013 och har under åren genererat en massa minuspoäng till Sveriges kommuner. Det vi menar med skyddsvärd natur är mark som redan är skyddad samt annan natur som är värd att skyddas. Vilka detta är kan enligt Naturvårdsverket definieras med vissa kriterier för skog som artinnehåll, ålder och liknande. Det kan också vara naturområden som ligger angränsande till skyddad natur. Om mark har exploaterats kan kommunen få tillbaka poängen om markkompensation har genomförts.

Fråga: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2017 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur (Naturvårdsverkets benämning)?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2015 Ej svar
Vingåker 2016 Nej
Vingåker 2017 Nej
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Antalet som har exploaterat skyddsvärd natur är snarlik förra årets resultat. 46 kommuner svarar att de har exploaterat varav 18 anger att de har markkompenserat till fullo. 15 kommuner menar att markkompensation delvis har genomförts. Vissa kommuner uppger att kommunens mark till stor del består av skyddsvärd natur. Mörbylånga anger det men menar att kommunen alltid utreder och anpassar den fysiska planeringen till befintliga naturvärden.

Jordbruksmark ingick i frågan 2017.

Goda exempel
Flera kommuner uppger att de har som mål att undvika exploatering av skyddsvärd natur. Strängnäs är en av dem men menar att det förekommer i vissa fall där andra allmänna intressen anses väga tyngre. Kompensationen sker oftast med ersättning av liknande natur.

Ett aktivt planarbete har genomförts i Nacka för att begränsa inverkan i plan och genomförande. Kompensation har gjorts i form av att död ved lagts ut i naturmark för att gynna biologisk mångfald.