Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Exploatering av skyddsvärd natur

Sveriges miljöbästa kommun

Fortfarande växer jordens befolkning sett till antalet människor, trots att barnafödandet minskar. Fler munnar att mätta kräver produktiv jordbruksmark. Att då bebygga bördiga åkrar med enplansvillor eller logistikcenter är inte särskilt smart. Även nyckelbiotoper, naturreservat och andra viktiga livsmiljöer för hotade arter blir ibland exploaterade.

I Aktuell hållbarhets rankning kostar det minuspoäng att exploatera skyddsvärd natur. Frågan infördes redan 2013 och har under åren genererat en massa minuspoäng till Sveriges kommuner. I år utvecklade vi frågan så att även de som ”tagit beslut om att exploaterat” ska ingå i frågan. Vi har även tagit bort begreppet ”god” jordbruksmark, då begreppet var svårt att definiera. Nu innefattar frågan all jordbruksmark, vilket gör att kraven blir tuffare för kommunerna.

Fråga: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2015 års början exploaterat, eller låtit exploatera skyddsvärd natur eller god jordbruksmark?

Mätområde Datum Värde
Sollentuna 2015 Ja
Sollentuna 2016 Nej
Sollentuna 2017 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Många kommuner växer kraftigt och det syns i resultatet då exploateringen har stigit med åtta procentenheter sedan förra året. 37 procent av kommunerna svarar ja.