Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Exploatering av skyddsvärd natur

Sveriges miljöbästa kommun

Nyckelbiotoper, naturreservat och andra viktiga livsmiljöer för hotade arter blir ibland exploaterade, antingen helt eller delvis. I Aktuell hållbarhets rankning kostar det minuspoäng att exploatera skyddsvärd natur. Frågan infördes redan 2013 och har under åren genererat en massa minuspoäng till Sveriges kommuner. I år frågar vi endast om skyddsvärd natur då begreppet ”god jordbruksmark” har varit svår att definiera.

Fråga: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2016 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur?

Mätområde Datum Värde
Lekeberg 2015 Ja
Lekeberg 2016 Nej
Lekeberg 2017 Nej
Lekeberg 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Då begreppet ”jordbruksmark” tagits bort har ja-svaren minskat till 23 procent från förra årets 37 procent.