Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Ekosystemtjänster

Fråga kom till 2017 och berör en viktig del i hur vi människor använder de naturresurser som finns och hur vi ser till att inte allt för mycket används och exploateras. Aktuell Hållbarhet ville med frågan undersöka om det är ett område som kommunerna prioriterar. Svaren har sedan dess visat på bristande kunskap kring begreppet ekosystemtjänster i kommunorganisationerna. Vi vill med årets fråga se om det har skett någon förändring och om kunskapen har ökat.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2017 Nej
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Ja
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Bristande kunskap kring begreppet ekosystemtjänster finns i kommunorganisationerna. Det har dock blivit bättre. Knappt hälften av de svarande kommunerna väger in ekosystemtjänster i beslutsptocessen. En del kommuner anser att de är i behov av vägledning för att kunna utveckla hur arbetet ska fortlöpa och vad begreppet innebär.

Bland de kommuner som svarat Nej på frågan anger flera att arbetet har påbörjats. Mörbylånga och Öckerö arbetar båda med en Grönstrukturplan som ännu ej är klar.

Uddevalla har politiskt beslut i kommunens övergripande miljömål och arbete görs för att se över hur det ska utformas.

Goda exempel
Många kommuner menar att de säkerställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen genom översiktsplanen. Kristianstad har tagit fram en checklista för hur ekosystemtjänster ska kunna integreras i planering och prövning.

Kumla har ett antaget program för hur det gröna och blåa i kommunen ska bevaras och utvecklas och där ekosystemtjänster är en viktig del. Kommunen har infört att områden ska analyseras för påverkan på ekosystemtjänster vid detaljplanering.