Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Ekonomiska styrmedel mot koldioxidutsläpp

Frågan har funnits med i kommunrankningen sedan 2013. Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp och är därför ett prioriterat område. Genom att vägtransporter drivs med allt större andel biobränslen har koldioxidutsläppen från personbilar och lastbilar minskat trots ökad trafik. Eftersom den externa data från Miljöfordon syd inte är med i årets rankning har vi lagt in fyra frågor om transporter i frågeenkäten.

Fråga: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2015 Nej
Vingåker 2016 Delvis
Vingåker 2017 Delvis
Vingåker 2018 Ej svar
Vingåker 2019 Nej
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Svarsresultatet är i stort sätt lika som förra året. 41 procent svarar Ja och 43 procent Delvis. Bland de som svarar Ja prioriteras krav på förnybara bränslen i upphandlingar av skolskjutsar, färdtjänst och transporter. Riktlinjer för resor och strategi för fossiloberoende fordon för tjänsteresor samt klimatväxling för flyg- och bilresor anses också viktigt.

Goda exempel
Ockelbo styr över till fossilfritt genom att betala entreprenörerna mer om de kör på alternativa bränslen. Alla deras tjänstebilar utom en är fossilfria.

Vallentunas transporter är en av kommunens betydande miljöaspekter. Kommunen ska ställa höga miljökrav i alla upphandlingar. Generellt ställer kommunen krav kring transporter, fordonsprestanda, drivmedel och ruttplanering/-optimering. Tjänsteresor styrs av kommunens resepolicy.