Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Ekonomiska styrmedel mot koldioxidutsläpp

Sveriges miljöbästa kommun

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp och är därför ett prioriterat område för att minska utsläppen. Frågan har funnits med i kommunrankningen sedan 2013. Förra året infördes det nya svarsalternativet delvis och fördelningen av svaren blir därför något annorlunda.

Fråga: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Mätområde Datum Värde
Borlänge 2015 Ja
Borlänge 2016 Ej svar
Borlänge 2017 Delvis
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

40 procent av de svarade kommunerna säkerhetsställer att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter minskar, vilket är i linje med förra året. 42 procent har svarat delvis vilket är en ökning på fem procentenheter sedan förra året medan nej svaren har minskat med knappt sex procentenheter. Fortfarande gör 18 procent ingenting för att vara säkra på att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter minskar.

Goda exempel
Borås stads kommunstyrelse beslutade 4 februari 2013 att kommunala nämnder/förvaltningar och bolag ska klimatkompensera sina resor med bil och flyg från och med budget 2014. Bakgrunden är att Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation. Klimatavgiftens syfte är att motivera till att Borås Stads Riktlinjer för resor följs, men även ge möjlighet till klimatkompensation i de fall riktlinjerna inte kan följas.