Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Se kommunens svar

Sveriges miljöbästa kommun

Aktuell Hållbarhet har varje år sedan 2009 skickat ut en kommunenkät. Årets enkät består av 23 frågor och en följdfråga. Svarsalternativen varierar mellan ja, delvis och nej. Här kan du även se svaren på utvalda frågor i Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt Vattens hållbarhetsindex.

Här kan du också se svarsfördelningen för respektive fråga.
Frågorna ger olika poäng. Här kan du läsa mer om poängsättningen.

Övergripande miljö- och hållbarhetsarbete

Agenda 2030

Indikator SE.1.6.kommuner.1

Fråga: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

Senaste värdet: Ja2018

Miljöprogram

Indikator SE.1.6.kommuner.4

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram (eller motsvarande) med lokala miljömål kopplade till nationella miljömål och som omfattar hela kommunorganisationen (inklusive kommunala bolag)?

Senaste värdet: Ja2018

Miljöcertifiering

Indikator SE.1.6.kommuner.8

Fråga: Är minst hälften av kommunkoncernen certifierade enligt ISO 14001, EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard?

Senaste värdet: Nej2018

Klimat

Koldioxidbudget

Indikator SE.1.6.kommuner.25

Fråga: Har kommunen genomfört ett arbete med koldioxidbudgetar för att kartlägga vad som krävs för att nå Parisavtalets mål?

Senaste värdet: Nej2018

Skarpa klimatmål

Indikator SE.1.6.kommuner.2

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045?

Senaste värdet: Nej2018

Arbete utanför Sveriges klimatramverk

Indikator SE.1.6.kommuner.26

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) som innefattar aspekter som inte ingår i Sveriges klimatramverk (t.ex. utsläpp från internationella transporter och konsumtionsrelaterade mål)?

Senaste värdet: Ja2018

Klimatanpassning

Indikator SE.1.6.kommuner.34

Fråga: Har kommunen genomfört en riskanalys i översiktsplanen där man visar vad man tänker vidta för åtgärder med anledning av klimatförändringarna?

Senaste värdet: Ja2018

Transport

Ekonomiska styrmedel mot koldioxidutsläpp

Indikator SE.1.6.kommuner.5

Fråga: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Senaste värdet: Delvis2018

Hållbara transporter

Indikator SE.1.6.kommuner.6

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska kommuninvånarnas utsläpp från transporter genom att få fler att cykla, gå, åka kollektivt eller köra fossilfria fordon?

Senaste värdet: Nej2018

Buller

Indikator SE.1.6.kommuner.BV2

Fråga: Har kommunen ett åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för trafikbuller?

Senaste värdet: Nej2018

Byggnader

Livscykelanalys

Indikator SE.1.6.kommuner.7

Fråga: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: Nej2018

Miljökrav på materialval

Indikator SE.1.6.kommuner.27

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på materialval vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: Nej2018

Miljökrav på demonterbarhet

Indikator SE.1.6.kommuner.28

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: Ja2018

Upphandling

Granskning av leverantörer

Indikator SE.1.6.kommuner.9a

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) som inkluderar systematisk granskning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Senaste värdet: 26-50 procent2018

Livsmedel

Livsmedelstrategi

Indikator SE.1.6.kommuner.11

Fråga: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade)? Strategin ska innehålla köttfria dagar, minskat matsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar klimatpåverkan.

Senaste värdet: Ja2018

Avfall och återvinning

Fastighetsnära insamling

Indikator SE.1.6.kommuner.29

Fråga: Erbjuder kommunen avfallssortering av minst fem fraktioner för fastighetsnära insamling hos minst 60 procent av kommunens fastigheter?

Senaste värdet: Ja2018

Avfallssortering kommunorganisationen

Indikator SE.1.6.kommuner.30

Fråga: Har kommunen avfallssortering med minst fem fraktioner i 80 procent av de verksamheter som kommunen ansvarar för?

Senaste värdet: Nej2018

Avfallsminimering

Indikator SE.1.6.kommuner.BV3

Fråga: Arbetar kommunen med att förebygga avfall?

Senaste värdet: Ja2018

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Indikator SE.1.6.kommuner.31

Fråga: Arbetar kommunen aktivt för att upplysa kommuninvånarna om cirkulär ekonomi, t.ex. info om möjlighet att hyra, låna, återbruk, avfall osv?

Senaste värdet: Ja2018

Samarbete med lokala näringslivet

Indikator SE.1.6.kommuner.32

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi?

Senaste värdet: Ja2018

Energi

Kommunal energiplan

Indikator SE.1.6.kommuner.BV4

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Senaste värdet: Delvis2018

Förnybar energianvändning

Indikator SE.1.6.kommuner.15

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för ökad andel eller helt förnybar energianvändning i kommunal verksamhet, exempelvis vind-, vatten-, solenergi?

Senaste värdet: Ja2018

Naturvård

Ekosystemtjänster

Indikator SE.1.6.kommuner.16

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Senaste värdet: Ja2018

Exploatering av skyddsvärd natur

Indikator SE.1.6.kommuner.17

Fråga: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2016 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur?

Senaste värdet: Nej2018

Kompensation vid exploatering

Indikator SE.1.6.kommuner.18

Följdfråga: Om skyddsvärd natur blivit exploaterad, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Senaste värdet: Ej svar2018

Grön- och vattenstrukturprogram

Indikator SE.1.6.kommuner.BV6

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?

Senaste värdet: Ja delar av kommunen2018

Vatten

Vattentäkter

Indikator SE.1.6.kommuner.VM4

Fråga: Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, till exempel i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan el. motsvarande och arbetar kommunen med att skydda dem?

Senaste värdet: Nej2017

Miljökvalitetsnormer för vatten i ÖP

Indikator SE.1.6.kommuner.VM5

Fråga: Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Senaste värdet: Ja2017

Plan för dagvatten

Indikator SE.1.6.kommuner.VM6

Fråga: Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer, och har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats?

Senaste värdet: Nej2017

Svenskt Vatten hållbarhetsindex

Indikator SE.1.6.kommuner.SV1

Deltar kommunen i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex

Senaste värdet: Nej2017

Skadliga ämnen

Kemikalieplan

Indikator SE.1.6.kommuner.21

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Senaste värdet: Nej2018

Minska plastanvändning

Indikator SE.1.6.kommuner.33

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) i kommunal verksamhet?

Senaste värdet: Nej2018

Barnperspektivet

Utemiljöer för barn

Indikator SE.1.6.kommuner.BV7

Fråga: Har kommunen tagit fram riktlinjer för hur barns behov av bra utemiljöer ska kunna tillgodoses och är riktlinjerna inarbetade i översiktsplanen?

Senaste värdet: Delvis2018