Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Arbete utanför Sveriges klimatramverk

Sveriges miljöbästa kommun

Ny fråga för i år. För att belysa och se vilka kommuner som arbetar på hög nivå med klimatarbetet tog vi i år med frågan om de kommuner som gör aktiva arbeten utöver det som ingår i Sveriges klimatramverk. Detta då internationella transporter och konsumtion har en stor påverkan på klimatet.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) som innefattar aspekter som inte ingår i Sveriges klimatramverk (t.ex. utsläpp från internationella transporter och konsumtionsrelaterade mål)?

Mätområde Datum Värde
Vingåker 2018 Ej svar
Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Det visade sig att knappt två femtedelar av de svarande idag har miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande gällande denna fråga. Fler kommuner har påbörjat arbete med konsumtion.

Goda exempel
Helsingborg målsättning är att de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska till mellan 1-2 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år till 2045. Utsläppen från konsumtion av livsmedel ska minska till 1 ton per invånare och år till 2035.

Karlstad har ett konsumtionsrelaterade mål. Detta mål har flera beröringspunkter med andra mål, främst Karlstad ska vara en fossilfri kommun. Men medan klimatmålet fokuserar på just klimatpåverkan så fokuserar hållbar konsumtionsmålet på konsumtionen av mat, kläder och övrig konsumtion. Målet sätter fokus på hur mycket som konsumeras, och hur hållbart det som konsumeras är.

Angående internationella transporter har Karlstads flygplats ett mål att från och med år 2018 bör minst 15 procent av det flygbränsle som tankas vid Karlstad flygplats vara biobränsle. Karlstad flygplats har därför öppnat en anläggning för flygbiobränsle.

Helsingborg har ett politiskt antaget klimatväxlingsprogram som innebär 50 procent avgift på flygresor och resor med egen bil i tjänsten. Avgiften finansierar gratis kollektivtrafik för stadens personal och en subvention vid inköp av elcyklar.