Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat - Kiruna

Sveriges miljöbästa kommun

Kiruna hamnar på plats 249 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 283 i förra årets rankning.

Länsplacering: 9 av 14 i Norrbottens län.
Placering i kommungrupp: 28 av 29 mindre städer eller tätorter.

Poäng: 6,8 av totalt 44,5 poäng

Placering 2018 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 249
Senaste värdet: 249 2018

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. Vår egen enkät kan ge maximalt 22,5 och totalt ger enkäterna 31,5 poäng.

Nyckeltal

Delmål SE.1.3

Sju nyckeltal har valts ut för att komplettera enkäterna och ge en bredare bild av tillståndet i kommunerna. Nyckeltalen kan maximalt ge 13 poäng.