Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel som exploaterat skyddsvärd natur

Sveriges miljöbästa kommun

Nyckelbiotoper, naturreservat och andra viktiga livsmiljöer för hotade arter blir ibland exploaterade, antingen helt eller delvis. I Aktuell hållbarhets rankning kostar det minuspoäng att exploatera skyddsvärd natur. Frågan infördes redan 2013 och har under åren genererat en massa minuspoäng till Sveriges kommuner. I år frågar vi endast om skyddsvärd natur då begreppet ”god jordbruksmark” har varit svår att definiera.

Fråga: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2016 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Då begreppet ”jordbruksmark” tagits bort har ja-svaren minskat till 23 procent från förra årets 37 procent.