Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel som arbetar för att öka skyddad natur

Sveriges miljöbästa kommun

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Behovet av att värna och vårda skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer är därför mycket stort. Denna fråga är ny i enkäten. Då behovet är så stort vill vi se hur kommunerna arbetar med skyddad natur.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) för att öka andelen skyddad natur eller tillsyn och skötsel om kommunen redan idag har stor del skyddad natur?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

47 procent svarar ja medan 20 procent svarar delvis. Kommentarerna visar på att det finns behov av prioriterande för utveckling och vård av skyddad natur.