Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Andel som använder livscykelanalys

Sveriges miljöbästa kommun

Livscykelanalys, LCA, kan användas för att mäta den totala miljöpåverkan som en byggnad ger upphov till under hela dess livslängd. Genom att utvärdera exempelvis olika materialval kan byggnader byggas eller renoveras på bästa sätt ur ett miljö- och/eller energiperspektiv.

Fråga: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Ja-svaren av de som har svarat på enkäten ligger något högre i år jämfört med fjolåret, 28 procent jämfört med 27 procent. Dock är det betydligt lägre jämfört med 2015 och 2016. Det byggs på många områden i Sveriges kommuner. Behovet av bostäder är stort.