Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Andel med strategi för Agenda 2030

Sveriges miljöbästa kommun

Agenda 2030 antogs under ett toppmöte i New York 2015. Det består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter milleniemålen. Hållbar utveckling delas in i socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt-perspektiv.

Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen och det är respektive regerings ansvar att målen nås i det egna landet. Det ska ske i samarbete mellan nationella och lokala myndigheter, organisationer och föreningar, forskare och näringsliv. FN ska uppmuntra och bistå, men har inte huvudansvaret för att målen nås.

Vikten i detta ämne har gjort att den är en ny fråga i kommunrankningen.

Fråga: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Knappt var fjärde kommun av de som svarat i enkäten har en formulerad strategi för att bedriva arbete med Agenda 2030. Trots det anser många kommuner att ett inledande arbete med Agenda 2030 har påbörjats men de inväntar att regeringens Agenda 2030 delegation ska presentera en handlingsplan.