Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kommunenkäter

Sveriges miljöbästa kommun

Aktuell Hållbarhet har varje år sedan 2009 skickat ut en kommunenkät. Årets enkät består av 23 frågor och en följdfråga. Svarsalternativen varierar mellan ja, delvis och nej. Svarsfrekvens för enkäten var 78 procent. Nedan kan du även se svaren på utvalda frågor i Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt Vattens hållbarhetsindex.

Här kan du se svaren för din kommun eller läsa mer om poängsättningen.

Välj en fråga nedan för att se detaljer och tidigare resultat. Andelarna är uträknade utifrån de kommuner som har svarat på enkäterna.

Övergripande miljö- och hållbarhetsarbete

Andel med strategi för Agenda 2030

Indikator SE.2.andelar.1

Fråga: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

Senaste värdet: 37 %2018

Andel med miljöprogram

Indikator SE.2.andelar.4

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram (eller motsvarande) med lokala miljömål kopplade till nationella miljömål och som omfattar hela kommunorganisationen (inklusive kommunala bolag)?

Senaste värdet: 75 %2018

Andel med miljöcertifiering

Indikator SE.2.andelar.8

Fråga: Är minst hälften av kommunkoncernen certifierade enligt ISO 14001, EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard?

Senaste värdet: 15 %2018

Klimat

Andel med koldioxidbudget

Indikator SE.2.andelar.25

Fråga: Har kommunen genomfört ett arbete med koldioxidbudgetar för att kartlägga vad som krävs för att nå Parisavtalets mål?

Senaste värdet: 20 %2018

Andel med skarpa klimatmål

Indikator SE.2.andelar.2

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045?

Senaste värdet: 52 %2018

Andel med arbete utanför Sveriges klimatramverk

Indikator SE.2.andelar.26

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) som innefattar aspekter som inte ingår i Sveriges klimatramverk (t.ex. utsläpp från internationella transporter och konsumtionsrelaterade mål)?

Senaste värdet: 38,1 %2018

Andel med klimatanpassning

Indikator SE.2.andelar.34

Fråga: Har kommunen genomfört en riskanalys i översiktsplanen där man visar vad man tänker vidta för åtgärder med anledning av klimatförändringarna?

Senaste värdet: 52,9 %2018

Transporter

Andel med ekonomiska styrmedel mot koldioxidutsläpp

Indikator SE.2.andelar.5

Fråga: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Senaste värdet: 43 %2018

Andel med ett arbete för hållbara transporter

Indikator SE.2.andelar.6

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska kommuninvånarnas utsläpp från transporter genom att få fler att cykla, gå, åka kollektivt eller köra fossilfria fordon?

Senaste värdet: 77 %2018

Andel med åtgärdsprogram för buller

Indikator SE.2.andelar.BV2

Fråga: Har kommunen ett åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för trafikbuller?

Senaste värdet: 12 %2018

Byggnader

Andel som använder livscykelanalys

Indikator SE.2.andelar.7

Fråga: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: 28 %2018

Andel med miljökrav på materialval

Indikator SE.2.andelar.27

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på materialval vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: 51,8 %2018

Andel med miljökrav på demonterbarhet

Indikator SE.2.andelar.28

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: 11,8 %2018

Upphandling

Andel upphandlingar som granskas

Indikator SE.2.andelar.9a

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) som inkluderar systematisk granskning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Senaste värdet: 12 %2018

Livsmedel

Andel med livsmedelstrategi

Indikator SE.2.andelar.11

Fråga: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade)? Strategin ska innehålla köttfria dagar, minskat matsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar klimatpåverkan.

Senaste värdet: 79 %2018

Avfall och Återvinning

Andel med fastighetsnära insamling

Indikator SE.2.andelar.29

Fråga: Erbjuder kommunen avfallssortering av minst fem fraktioner för fastighetsnära insamling hos minst 60 procent av kommunens fastigheter?

Senaste värdet: 50,9 %2018

Andel med avfallssortering kommunorganisationen

Indikator SE.2.andelar.30

Fråga: Har kommunen avfallssortering med minst fem fraktioner i 80 procent av de verksamheter som kommunen ansvarar för?

Senaste värdet: 47,2 %2018

Andel som arbetar med avfallsminimering

Indikator SE.2.andelar.BV3

Fråga: Arbetar kommunen med att förebygga avfall?

Senaste värdet: 71 %2018

Cirkulär ekonomi

Andel som arbetar med cirkulär ekonomi

Indikator SE.2.andelar.31

Fråga: Arbetar kommunen aktivt för att upplysa kommuninvånarna om cirkulär ekonomi, t.ex. info om möjlighet att hyra, låna, återbruk, avfall osv?

Senaste värdet: 74,7 %2018

Andel med samarbete med lokala näringslivet

Indikator SE.2.andelar.32

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi?

Senaste värdet: 25,5 %2018

Energi

Andel med energiplan

Indikator SE.2.andelar.BV4

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Senaste värdet: 51 %2018

Andel med arbete för ökad förnybar energianvändning

Indikator SE.2.andelar.15

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för ökad andel eller helt förnybar energianvändning i kommunal verksamhet, exempelvis vind-, vatten-, solenergi?

Senaste värdet: 83 %2018

Naturvård

Andel som väger in ekosystemtjänster vid beslut

Indikator SE.2.andelar.16

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Senaste värdet: 46 %2018

Andel som exploaterat skyddsvärd natur

Indikator SE.2.andelar.17

Fråga: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2016 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur?

Senaste värdet: 77 %2018

Andel som ställt krav om markkompensation

Indikator SE.2.andelar.18

Följdfråga: Om skyddsvärd natur blivit exploaterad, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Senaste värdet: 30 %2018

Andel med grön- och vattenstrukturprogram

Indikator SE.2.andelar.BV6

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?

Senaste värdet: 28 %2018

Vatten

Andel med utpekade vattentäkter

Indikator SE.2.andelar.VM4

Fråga: Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, till exempel i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan el. motsvarande och arbetar kommunen med att skydda dem?

Senaste värdet: 23 %2017

Andel med miljökvalitetsnormer av vatten i ÖP

Indikator SE.2.andelar.VM5

Fråga: Har kommunen genomfört en miljöbedömning av gällande översiktsplan där man tagit med miljökvalitetsnormer för vatten?

Senaste värdet: 61 %2017

Andel med plan för dagvatten

Indikator SE.2.andelar.VM6

Fråga: Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att begränsa utsläpp till vattenmiljöer, och har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats?

Senaste värdet: 25 %2017

Andel kommuner i Svenskt Vattens hållbarhetsindex

Indikator SE.2.andelar.SV1

Deltar kommunen i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex?

Senaste värdet: 52 %2017

Skadliga ämnen

Andel som har en kemikalieplan

Indikator SE.2.andelar.21

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Senaste värdet: 44 %2018

Andel med arbete med plastminimering

Indikator SE.2.andelar.33

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) i kommunal verksamhet?

Senaste värdet: 22,5 %2018

Barnperspektivet

Andel med riktlinjer på utemiljöer för barn

Indikator SE.2.andelar.BV7

Fråga: Har kommunen tagit fram riktlinjer för hur barns behov av bra utemiljöer ska kunna tillgodoses och är riktlinjerna inarbetade i översiktsplanen?

Senaste värdet: 8 %2018