Kommunrankningen presenteras i samarbete med Miljöbarometern »

Kommunenkäter

Sveriges miljöbästa kommun

Aktuell Hållbarhet har varje år sedan 2009 skickat ut en kommunenkät. Årets enkät består av 23 frågor och en följdfråga. Svarsalternativen varierar mellan ja, delvis och nej. Svarsfrekvens för enkäten var 85,5 procent. Nedan kan du även se svaren på utvalda frågor i Boverkets miljömålsenkät och Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt Vattens hållbarhetsindex.

Här kan du se svaren för din kommun eller läsa mer om poängsättningen.

Välj en fråga nedan för att se detaljer och tidigare resultat. Andelarna är uträknade utifrån de kommuner som har svarat på enkäterna.

Övergripande miljö- och hållbarhetsarbete

Andel med strategi för Agenda 2030

Indikator SE.2.andelar.1

Fråga: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

Senaste värdet: 24 %2017

Andel med miljöprogram

Indikator SE.2.andelar.4

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram (eller motsvarande) med lokala miljömål kopplade till nationella miljömål och som omfattar hela kommunorganisationen (inklusive kommunala bolag)?

Senaste värdet: 64 %2017

Andel med miljöcertifiering

Indikator SE.2.andelar.8

Fråga: Är minst hälften av kommunkoncernen certifierade enligt ISO 14001, EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard?

Senaste värdet: 17 %2017

Klimat

Andel med skarpa klimatmål

Indikator SE.2.andelar.2

Fråga: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045?

Senaste värdet: 46 %2017

Andel med uppföljning av klimatmål

Indikator SE.2.andelar.3

Fråga: Har kommunen ett sätt att mäta och följa upp att den årliga utsläppsminskningen är i linje med föregående fråga?

Senaste värdet: 62 %2017

Andel med klimatanpassning

Indikator SE.2.andelar.BV1

Fråga: Finns det i er kommun en eller flera förvaltningar som har särskilt ansvar för klimatanpassning?

Senaste värdet: 64 %2015

Transporter

Andel med ekonomiska styrmedel mot koldioxidutsläpp

Indikator SE.2.andelar.5

Fråga: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Senaste värdet: 40 %2017

Andel med ett arbete för hållbara transporter

Indikator SE.2.andelar.6

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt beslut eller liknande) för att öka andelen hållbara transporter, genom att få fler att cykla, gå eller åka kollektivt?

Senaste värdet: 79 %2017

Andel med åtgärdsprogram för buller

Indikator SE.2.andelar.BV2

Fråga: Har kommunen ett åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för buller?

Senaste värdet: 17 %2015

Byggnader

Andel som använder livscykelanalys

Indikator SE.2.andelar.7

Fråga: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Senaste värdet: 27 %2017

Upphandling

Andel som granskar leverantörer

Indikator SE.2.andelar.9

Fråga: Granskar kommunen efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Senaste värdet: 26 %2017

Andel som kopplar kommunens miljömål till upphandlingar

Indikator SE.2.andelar.10

Fråga: Kopplar kommunen sina miljömål till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet?

Senaste värdet: 50 %2017

Livsmedel

Andel med livsmedelstrategi

Indikator SE.2.andelar.11

Fråga: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade)?

Senaste värdet: 68 %2017

Avfall och Återvinning

Andel som arbetar med avfallsminimering

Indikator SE.2.andelar.BV3

Fråga: Arbetar kommunen med att förebygga avfall?

Senaste värdet: 88 %2015

Andel som samlar in matavfall

Indikator SE.2.andelar.12

Fråga: Samlar kommunen in matavfall separat (till exempel för rötning till biogas) från minst hälften av hushållen?

Senaste värdet: 64 %2017

Andel med aktivt arbete om avfallsinformation

Indikator SE.2.andelar.13

Fråga: Arbetar kommunen aktivt för att upplysa kommuninvånarna om avfallssortering och återbruk?

Senaste värdet: 94 %2017

Andel som arbetar med minskning av nedskräpning

Indikator SE.2.andelar.20

Fråga: Arbetar kommunen systematiskt (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) med mål och åtgärder för minskning av nedskräpning?

Senaste värdet: 60 %2017

Kapitalförvaltning

Andel som har placeringsdirektiv

Indikator SE.2.andelar.14

Fråga: Har kommunen tydliga placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan?

Senaste värdet: 38 %2017

Energi

Andel med energiplan

Indikator SE.2.andelar.BV4

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Senaste värdet: 76 %2015

Andel med arbete för ökad förnybar energianvändning

Indikator SE.2.andelar.15

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för ökad andel eller helt förnybar energianvändning, exempelvis vind-, vatten-, sol- eller bioenergi?

Senaste värdet: 81 %2017

Naturvård

Andel som väger in ekosystemtjänster vid beslut

Indikator SE.2.andelar.16

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Senaste värdet: 35 %2017

Andel som exploaterat skyddsvärd natur

Indikator SE.2.andelar.17

Fråga: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2015 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur eller jordbruksmark?

Senaste värdet: 64 %2017

Andel som ställt krav om markkompensation

Indikator SE.2.andelar.18

Följdfråga: Om god jordbruksmark eller skyddsvärd natur blivit exploaterad, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Senaste värdet: 15 %2017

Andel som arbetar för att öka skyddad natur

Indikator SE.2.andelar.19

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) för att öka andelen skyddad natur eller tillsyn och skötsel om kommunen redan idag har stor del skyddad natur?

Senaste värdet: 47 %2017

Kemikalier

Andel som har en kemikalieplan

Indikator SE.2.andelar.21

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Senaste värdet: 32 %2017

Andel som arbetar med utfasning av kemikalier

Indikator SE.2.andelar.22

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för utfasning av skadliga kemikalier i kommunens idrottsanläggningar (idrottshallar, konstgräsplaner)?

Senaste värdet: 12 %2017

Andel med kemikaliekrav vid upphandling

Indikator SE.2.andelar.23

Fråga: Ställer kommunen kemikaliekrav vid upphandlingar av varor och tjänster?

Senaste värdet: 68 %2017

Andel med arbete mot tvätt av bil på garageuppfarter

Indikator SE.2.andelar.24

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att få bort tvätt av bil på garageuppfarterna?

Senaste värdet: 46 %2017

Vatten

Andel med hänsyn till miljökvalitetsnormer i tillsynen

Indikator SE.2.andelar.VM1

Fråga: Finns det någon form av plan eller beslut som gäller tillsynen av verksamheter eller föroreningsskadade områden, där hänsyn tas till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten?

Senaste värdet: 68 %2015

Andel områden med hög skyddsnivå

Indikator SE.2.andelar.VM2

Fråga: Har kommunen sedan 2009 fastställt områden med krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp för områden som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status?

Senaste värdet: 62 %2015

Andel med vatten- och avloppsvattenplan

Indikator SE.2.andelar.VM3

Fråga: Har kommunen någon form av övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplan?

Senaste värdet: 49 %2015

Andel med plan för dricksvattenförsörjning

Indikator SE.2.andelar.BV5

Fråga: Finns aktuell plan/program för kommunens dricksvattenförsörjning?

Senaste värdet: 48 %2015

Andel kommuner i Svenskt Vattens hållbarhetsindex

Indikator SE.2.andelar.SV1

Deltar kommunen i Svenskt vattens senaste hållbarhetsindex

Senaste värdet: 48,6 %2016